Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

MEGYEI ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2020.

 

Szeged, 2020. augusztus 28.

 

Éves munkatervünknek megfelelően megyei elnökségi ülésre került sor a repülőtéri barakk tanteremben. Az elnökségi ülésnek 9 igen aktív résztvevője volt. Alkotó légkörben az alábbi kérdéseket tárgyaltuk meg:

 

Az első napirendponton kapcsán Dávid István ny. alezredes tájékoztatta a résztvevőket, hogy rész vett az elnökség több rendezvényén, de a beígért anyagi támogatásból ez idáig jóformán semmi nem lett. Az ígérgetéseket most is megismételték, de lényegi támogatásról konkrét formában nincs szó! Kénytelen a „zsebéből” kiadásokat megelőlegezni, aztán vagy megkapja, vagy nem. Beszélt a COVID 19 járványról, mely miatt az évi feladatokból igen keveset tudtunk megvalósítani és ez még nem is ért végett. Ezért a jövőben a tervezésekkor erre nagy figyelemmel kell lenni.

 

A második napirend a 2020. évi hátralévő részében tervezett nagyobb rendezvények lehetőségeiről, sorsáról beszélt Dávid ny. alezredes. Tájékoztatóját Csorba József t hadnagy az ejtőernyős klub elnöke részletesen kiegészítette. Minden előkészület idő arányosan el lett készítve, de a tanácskozás közben érkezett hír miatt a nemzetközi jellege nem valósulhat meg a határok lezárása miatt. Ezért, ha egyáltalán lehetséges a külföldiek nélküli ejtőernyős verseny megrendezésére lesz csak lehetőség. Az V. kombinált haditorna sorsa is nagymértékben függ a koronavírus járvány miatt bevezetésre kerülő korlátozó intézkedésektől.

 

Kocsis István t. őrnagy alelnök, elemezte az eddig ennek érdekében végzett munkát, ha a körülmények lehetővé teszik, a verseny lebonyolítását javasolja. László Károly megyei referens tájékoztatta az elnökséget, hogy az előkészületek időarányosan végre vannak hajtva. Palotai ezredes javasolta, hogy az elvégzett feladatok jónak látszanak, de az igen jelentősen felerősödött vírus járvány miatt a nagyobb tömegeket érintő rendezvényeket csak akkor valósítsuk meg, ha azoknak sem törvényi, sem járványügyi káros hatása nem fenyegeti a szervezőket és a résztvevőket egyaránt.

 

A harmadik napirend keretén belül Dávid alezredes tájékoztatta az elnökséget, hogy a pénzügyi lehetőségek felhasználható formában nem állnak rendelkezésre. Számos tervezés, áttervezés nem hozta meg a remélt hatásokat. A HS a saját maga érdekei és tervei szerint gazdálkodik, abba megyei szintű MATASZ szervezet bele szólással, bele látással nem rendelkezik. A pályázati lehetőségek nagyon sajátosak, ettől sokat remélni nem lehet. Többen kifogásolták a mozgalmi munka alapvető követelményeinek az anyagi támogatottságának hiányát. Az egyre romló gazdasági viszonyok egyre inkább nehezítik a munka társadalmi jellegét. A beígért és elmaradt támogatások alkalmasak arra, hogy a MATASZ egyes vezetőit lejáratják, szavahihetőségük forog kockán. A pályázatok kiírása, azokon való részvétel a HS szempontjából kedvezően készülnek, de a MATASZ-nak ebből a részesedése átláthatatlan módon történik. Többen bírálták az információk áramlásának módját, mértékét és gyorsaságát. Nemcsak a tagság, de a vezetőség tagjai, -főleg a korábbi évekhez viszonyítva- szinte teljesen tájékozatlan, így érthető a klubok és a járási vezetőségek tevékenységének az elhalványulása, a teljes tájékozatlanság. Több módszertani kritika és megjegyzés hangzott el ezzel kapcsolatban, melyre a megyei elnök, elfogható magyarázatot adni nem tudott.

 

A 2020. évi nyári időszakról elhalasztott tisztújítás kapta a legnagyobb figyelmet. A tisztújítás a Központ rendelte el, de túl rövid idő állt rendelkezésünkre, ezért ezt a napirendet elhalasztottuk annak idején, melyre a közeli jövőben kerül sor. Figyelembe véve a járványhelyzet kedvezőtlen alakulását, a vezetőség úgy döntött, hogy az elnökünk 2020. szeptember 25., péntekre hívja össze a küldöttgyűlést. Helye még függőben van, mert a mintegy 20-22 fő résztvevőnek a távolságtartási követelményeknek megfelelően, egy ennek dupláját, háromszorosát befogadó helyiséget kell találni, hogy a vírus veszély helyzetnek is meg tudjunk felelni! A feladatot Kocsis István ömt őrnagy, megyei alelnök vállalta fel.

 

Döntések: A Tisztújító küldöttgyűlésnek egyetlen napirendje van tervezne. A tisztújító közgyűlés levezető elnöke Dr. Palotai Jenő ny. ezredes örökös tiszteletbeli elnök. Időpontja: 2020. szeptember 25., 17.00 óra. A jelölőbizottság vezetője: Pál Mihály t. őrnagy Szeged Járási elnök, Tagjai: Csorba József t. hadnagy klub elnök, Lehel Zoltán főtörzsőrmester klub elnök. A mandátumvizsgáló bizottság: Vajda Zoltán t. őrmester klub elnök, Pásztor Lotti őrvezető klub elnök h. A szavazatszámláló bizottság: Vajda Zoltán t. őrmester klub elnök, Pásztor Lotti őrvezető, klub elnök helyettes, László Károly elnökség hagyományőrzésért felelős referense.

 

A tisztújító küldöttgyűlést a regnáló elnök Dávid István ny. alezredes a helyének későbbi megjelölése mellett –a járványhelyzet alakulásának figyelembevételével- 2020. szeptember 25-én 17 órára hívja össze. A Közgyűlés a MATASZ alapszabályzatának előírásai szerint kerül megtartásra.

 

A jelölőbizottság a munkáját kezdje meg, kissé gyorsítsa fel! Módszere a Bizottság és a tagság kölcsönös, minél szélesebb körű keresése, telefon és email útján is minél szélesebb körű legyen a konzultáció. Jelölésekre Megyei Elnök személyére, 3 fő megyei alelnök személyére, Hagyományőrző, ifjúsági és külügyi referensek személyeire kérjék a tagság javaslatait. A Tiszteletbeli Elnök és a Járási elnökök hivatalból tagjai a megyei elnökségnek. A Jelölőbizottság a munkáját 2020. szeptember 23-ig végezze el, és a munkájáról a levezető elnököt tájékoztassa! A helyszín előkészítéséért Kocsis István ömt őrnagy megyei alelnök és László Károly megyei referens a felelős. A meghívók, szavazólapok, meghívók, értesítések és egyéb digitális előkészületekért, a honlapon történő elhelyezésért Demcsák Zoltán t hadnagy megyei alelnök a felelős. A munka részleteivel kapcsolatosan bevont főleg fiatalabb klubvezetők felkészítésében Palotai ezredes vállalta, hogy –mint a választásokban nem érdekelt, de tapasztalt volt megyei elnök- segíteni fog. Erre a fiatal kevés tapasztalattal rendelkező, de lelkes klubvezetők kifejezetten kérték is.

 

Palotai ezredes, kérte, hogy a tisztújításban érdekelt, feladatokat vállalni szándékozó „jelöltek” működjenek együtt a jelölő bizottsággal, folytassanak kampányt, ha szükségességét látják, de az alapszabály és az etika követelményeit, messze menően tartsák be, éljünk ezzel a lehetőséggel és a körültekintő jelölések után a legrátermettebb társainkat válasszuk meg a különféle tisztségekre. Jelentős számban növekszik a Járások területvédelmi tartalékosainak létszáma, bátran gondoljunk a fiatalítás lehetőségeire, és végre a MATASZ-ban a tartalékos katonai szolgálat, a tényleges tartalékosok kérdései kerüljenek a figyelem igazi középpontjába.

 

Küldetés, lehetőség, felelősség

 Budapest, 2020. augusztus 24.

 Át kell lépnünk egy új korszakba. Az első biztosíték ehhez az önök szürkeállománya, gondolkodása, tudása, tapasztalata - mondta dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság alakuló állománygyűlésén, Budapesten.

 

Az MH Logisztikai Központ jogutód szervezeteként a Magyar Honvédség parancsnokának közvetlen szolgálati alárendeltségében alakult meg az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (MH TTP). A budapesti báró Hazai Samu laktanyában augusztus 24-én, hétfőn tartott ünnepi állománygyűlésen dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese köszöntötte az újonnan létrejött szervezet állományát. Böröndi tábornok rámutatott: a szkeptikus hangok ellenére a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program a legjobb úton halad, köszönhetően a mögötte álló kormányzati szándéknak és a szilárd költségvetési forrásoknak.

 A Magyar Honvédség parancsnokának helyettese kiemelte: az új célok eléréséhez át kell alakítani a logisztikai rendszert, a tartalékos rendszert és az infrastruktúránkat. „A területvédelmi tartalékos rendszer kialakítása jól sikerült. Ma ott tartunk, hogy közel tízezer ember áll készen arra, hogy a Magyar Honvédséget támogassa. A semmiből sikerült felépíteni egy rendszert. Tízezer embert győztünk meg arról, hogy ma Magyarországon érdemes katonának lenni” – mondta az altábornagy. Hozzátette: a tartalékosokat a Magyar Honvédség nagyköveteinek is lehet tekinteni, hiszen ők tudják a leghitelesebben közvetíteni a társadalom felé, hogy a haderő új útra lépett és megújult.

 A logisztikai támogatórendszer átalakítása kapcsán Böröndi altábornagy kifejtette: egy olyan működőképes rendszer jön majd létre, amely az új és a régi technikát is képes kiszolgálni, üzemeltetni, nyilvántartani, a felhasználásokat nyomon követni, és helyőrségenként kialakítani az ellátási bázisokat. Mint mondta, az új parancsnokság elsődleges feladata olyan ütőképes, működőképes tartalékos erő kiépítése, amely logisztikailag képes ellátni és működtetni a Magyar Honvédség professzionális haderejét. „Ez a küldetésük és a lehetőségük. Át kell lépnünk a digitális korszakba. Az első biztosíték ehhez ezen a parancsnokságon az önök szürkeállománya, gondolata, tudása, tapasztalata. Ez a parancsnokság, ahogy szokták mondani, sikerre van ítélve” – fejezte be beszédét a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese.

 

Sándor Zsolt vezérőrnagy, az MH TTP parancsnoka hangsúlyozta: a Magyar Honvédség szervezetrendszerében szükséges a változás, hiszen folyamatosan alkalmazkodnia kell a világ fejlődéséhez, s ahhoz, hogy a legoptimálisabban működjön, illetve az ország egyik legnagyobb munkáltatójaként maradéktalanul tudja ellátni feladatát, a haza védelmét.

 Sándor vezérőrnagy elmondta: az MH TTP kollégái kulcsfontosságú területeken látják el munkájukat. „A Tartalékképző és Támogató Parancsnokság megalakulásával a támogató rendszer átalakítása, modernizációja kezdődött meg. A parancsnokság nemcsak a logisztikai, de a katonai rendészeti, térképészeti, vegyvédelmi feladatok mellett felel a tartalékos rendszer, a védelmi, önkéntes műveleti és területvédelmi tartalékosok kiképzéséért, valamint a hagyományos értelemben vett hadkiegészítés rendszeréért is. Ez nemcsak rendkívüli feladat, hanem lehetőség, egyben felelősség is” – mondta az új szervezet parancsnoka, aki mindenkitől szakmai együttműködést, alázatot és felelősségteljes, minőségi munkát vár el annak érdekében, hogy a parancsnokság sikeres legyen.

HADERŐFEJLESZTÉS - 2020.08.25.

 Budapest,  2020. augusztus 25.

 Európai viszonylatban is jelentős a magyar haderőfejlesztésArra törekszünk, hogy Magyarország független ország legyen, és hogy a magyar emberek békében és biztonságban éljenek. Ezért is indokolt a Magyar Honvédség fejlesztése, és a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program véghezvitele – jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter augusztus 24-én, hétfőn, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, a nagykövetek számára szervezett misszióvezetői értekezleten.

 A nagykövetek éves értekezletén a tárcavezető előadásában arról beszélt, hogy új világrend van kialakulóban, ami tele van kihívásokkal, kockázatokkal és fenyegetésekkel. Megjelent a „hibrid hadviselési forma”, ami nemcsak a katonákra, az országra, de a közigazgatásra, a működésre is ki tudja terjeszteni a hatását, ma már a kibertérben is zajlanak hadműveletek. Szólt arról is, hogy a NATO két veszélyeztetettségi irányt jelöl meg, Kelet felől Oroszországot, Délről pedig az instabil afrikai, ázsiai, közel-keleti államokat. Magyarország számára inkább a déli fenyegetettség az elsődleges, a migrációs hullám is ide kötődik. „Nem véletlenül küldünk évente több mint 2000 katonát békemissziós feladatokra”, hogy ott teremtsenek élhető világot az embereknek, ahol születtek, ahol élnek – fogalmazott a miniszter.

 A NATO partnerséggel kapcsolatban arról beszélt, hogy továbbra is fenntartjuk kimagasló szerepvállalásunkat a békeműveletekben. A legtöbb új beszerzés közvetlenül is támogatja a NATO céljainkat, kiemelten a felajánlott gépesített dandár tekintetében, amelynek 2028-ra kell elérnie a teljes műveleti képességét.

 

A légvédelmi rakétarendszer beszerzése szintén a NATO követelmények figyelembevételével történt - tette hozzá. Szólt arról is, hogy a különleges műveleti képességek fejlesztésében az amerikai támogatásnak nagy szerep jut. Egyben azt is hangsúlyozta, hogy a különleges műveleti erők jelenleg is résztvevői a Magyar Honvédség műveleteinek.

 Benkő Tibor kiemelte, hogy Magyarország több évtizede jelentős hozzájárulója a nyugat-balkáni békefenntartó műveleteknek, melynek keretében a Magyar Honvédség műveleti részvételének közel kétharmadát a régióban szolgáló magyar katonák adják. Magyarország a Harcászati Tartalék Zászlóalj vezető nemzeteként a KFOR legnagyobb hozzájárulói közé tartozik. A honvédelmi tárca vezetője leszögezte: a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság létrehozása a tervek szerint halad. A parancsnokság Magyarország és Horvátország alulról jövő kezdeményezése volt, mellyel tovább kívánták erősíteni a NATO vezetés-irányítási kapacitását a kelet-közép-európai térségben – emelte ki Benkő Tibor. Mint mondta, a parancsnokság békeidőben a képességfejlesztés, interoperabilitás, kiképzés és gyakorlatok, valamint válságkezelés regionális motorja lesz, miközben fő feladatként hozzájárul a szövetség védelméhez. Az elmúlt időszakban egyre inkább felértékelődött a különleges műveletek szerepe a nem-hagyományos biztonsági fenyegetéseinek kezelésében. Ennek megfelelően, a régióra jellemző évtizedes együttműködés alapján vette kezdetét a Különleges Műveleti Komponens-parancsnokság létrehozása regionális partnereink (Szlovénia, Szlovákia, Horvátország és Ausztria) támogatásával – jegyezte meg a honvédelmi tárca vezetője.

 

Benkő Tibor szólt arról is, hogy Magyarország a biztonsági környezetet a nemzet szempontjaiból kiindulva, de európai és transzatlanti kontextusban értelmezve vizsgálja. Ezért is fontos Magyarországnak a NATO által meghatározott „keleti” és „déli” fenyegetettségi irányokkal kapcsolatos tevékenységekben történő részvétel. Ezzel együtt, Magyarország számára abszolút prioritást élvez az illegális migráció és a terrorizmus jelentette biztonsági fenyegetés – tette hozzá a miniszter.

 A miniszter leszögezte: fő cél a magyar családok biztonsága, a nemzeti kultúrán nyugvó életfelfogás és az ezeréves zsidó-keresztény múltból fakadó társadalmi rend megvédése. De ezzel egyidejűleg kell szembenéznünk a déli és keleti irányból is érkező kihívásokkal – folytatta előadását a miniszter. Szólt arról is, hogy megértjük keleti NATO-szövetségeseink fenyegetettség érzetét, szolidaritásunk jeléül két alkalommal is lövészszázadot telepítettünk a Baltikumba, valamint 2015 után 2019-ben is részt vettünk a balti országok légtérvédelmében – emlékeztetett a tárcavezető.

 Magyarország eltökélt abban, hogy a legkorszerűbb, legmodernebb, leghatékonyabban alkalmazható eszközöket szerezze be. Cél olyan képességet teremteni, amelyek a magyar emberek védelmét, az egész ország érdekét szolgálják. Rámutatott arra is, hogy modern hadsereg nem létezhet korszerű eszközök nélkül, ezért a fejlesztési és modernizációs folyamatok érintik a légierő és a szárazföldi haderőnem valamennyi területét. Úgy fogalmazott: „mi mindent komplex módon, és rendszerben kívánunk kezelni, kiküszöbölve ezzel olyan hibákat, amelyeket egyes kormányzati ciklusok idején, korábban elkövettek.” Emlékeztetett arra is, hogy a fejlesztési program középpontjában azonban az ember, maga a katona áll, hiszen a korszerű eszközöket működtető állomány nélkül semmit nem érnek a legmodernebb fegyverek. Ezért indult el a honvédelmi életpálya, amely a katonák számára biztos munkát, méltó, versenyképes illetményeket kínál, és széleskörűen gondoskodik a katonákról – és bizonyos esetekben azok családjáról is - a legkülönfélébb élethelyzetekben.

 

Célként nevezte meg, hogy 30 ezer aktív és 20 ezer tartalékos katona álljon az ország rendelkezésére. Ennek érdekében előtérbe került a katonai pályára irányítás, a toborzás, a hazafias honvédelmi nevelés, valamint a kadét program, amelynek része további honvédelmi középiskolák, kollégiumok létrehozása.

 A honvédelmi tárca költségvetésével kapcsolatban megjegyezte, hogy jövőre 778 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Mint mondta a honvédelem nemzeti ügy, így minden magyar ember és Magyarország biztonsága érdekében óriási szükség van egy erős, ütőképes, modern, 21. századi technikai eszközökkel és képességekkel rendelkező, a régióban meghatározó szerepet betöltő Magyar Honvédségre.

 A beszerzésekkel kapcsolatban elmondta, hogy európai viszonylatban is jelentős a magyar haderőfejlesztést és annak üteme. A beszerzések súlyponti elemei a 44 darab Leopard 2A7 harckocsi, a 24 darab PzH2000 páncélozott önjáró tarack, valamint a 36 darab többcélú (H145M és H225M) helikopter. Rámutatott, az új fejlesztések célja, hogy a magyar gazdaságot is erősítsék, s önellátóvá tegyék a hadsereget. Erre szolgál a hazai hadiipar újraindítása, amire jó példa a Kiskunfélegyházán felépült fegyvergyártó üzem. Mindemellett a hazai védelmi ipar megújításának a része a buszgyártás és a könnyűipar is: a katonák gyakorlóruházatát itthon gyártják. A Magyar Honvédség megújulása kiterjed a vezetési elemekre, az életpályára és a katonák felkészültségére is – fűzte hozzá.

 

 A miniszter előadásában utalt rá, hogy a járvány nem írja felül a haderő fejlesztésére vonatkozó magyar ambíciókat és NATO vállalásokat, hazánk továbbra is elkötelezett a NATO elvárás teljesítése mellett, azaz védelmi költségvetésünk legkésőbb 2024-ig eléri a GDP 2 százalékát. A miniszter szólt arról is, hogy a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program folytatása is biztosított, amely határozottan támogatja a szövetségi célok teljesítését, valamint az európai többnemzeti és védelmi kapacitások, képességek erősítését.

 Benkő Tibor leszögezte: Magyarország számára kiemelten fontos a stabilizációs folyamatok támogatása a Nyugat-Balkánon és Afrikában. Az instabil válságrégióban folyatott jelenlétünk, a nemzetközi, EU, NATO és koalíciós erők részeként, hozzájárul az illegális migráció és a terrorizmus elleni küzdelemhez is – fogalmazott a miniszter.

Miniszteri találkozó a honvédségi nyugdíjasokkal Kecskeméten

 Dr. Benkő Tibor Honvédelmi Miniszter úr, a koronavírus járvány okozta nehézségek és korlátozások enyhítésével, 2020. augusztus hónaptól, – a mindenkori járványügyi előírások betartásával – folytatta, a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasokkal való, elmaradt, regionális találkozókat. Az előzetes tervek szerinti első ilyen találkozóra, 2020. augusztus 18.-án 15.00 órai kezdettel került sor Kecskeméten, a MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis legénységi étkezdéjében, ahová meghívták Széles Ernő dandártábornokot, a Magyar Tartalékosok Országos Szövetsége elnökét, valamint a déli régió három megyéjének MATASZ elnökeit. Baba Ede ny. alezredes, Bács-Kiskun, Nagy Zoltán ny. ezredes, Békés, Dávid István ny. alezredes, Csongrád-Csanád megyét képviselte a találkozón.

 Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok részére tartott részletes tájékoztatón, elsőként üdvözölte a megjelent honvédségi vezetőket, a honvédelemhez kötődő civil szervezetek vezetőit. Üdvözölte a rendezvényen részt vevő nyugállományú katonákat és honvédségi nyugdíjasokat, megköszönve szolgálatukat, munkájukat, a hazáért hozott áldozataikat. Örömét fejezte ki, hogy ez alkalommal sikerült találkoznia volt kollégákkal, bajtársakkal, a nyugállományú egyesületek, szervezetek képviselőivel, illetve mindazokkal, akik a honvédelem ügyét fontosnak tartják. Az aktív szolgálatból kilépett katonák, polgári alkalmazottak, számára továbbra is fontos ügy a haza védelme, ezért ők a hazafias honvédelmi nevelés terén segíthetik a honvédelmet, a Magyar Honvédség utánpótlásának biztosítását, a haderő népszerűsítését.

 „Az elmúlt évben végigjártam az országot, tájékoztatást adva a Kormány honvédelmi politikájáról, illetve arról, hogyan alakul a honvédelem, a honvédség helyzete Magyarországon. Az a szándékunk, hogy a magyar honvédség, a honvédségnél szolgálatot teljesítő katonák, polgári személyek, honvédelmi alkalmazottak, a nyugállományú katonák és a honvédségi nyugdíjasok is érezzék, hogy a honvédelem ügye, kiemelt fontosságú üggyé vált!”

 Beszélt arról, hogyan folyt az elmúlt néhány évben, a haderő átépítése, hogy egy ütőképes, európai szintű hadsereg jöjjön létre Magyarországon. Felelevenítette az elmúlt harminc év alatti, – a honvédelmet folyamatosan leépítő, a romló anyagi és technikai feltételeket semmibe vevő – politikáról.

 A miniszter előadásának további részében részletesen bemutatta a jelenleg is zajló Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot, annak eddigi eredményeit, a jelenleg is folyó fegyverzet beszerzéseket, (repülőgépek, helikopterek, önjáró lövegek, Leopárd harckocsik, modern szállító harcjárművek) amelyek, jelenleg a legmodernebb harceszközök. Ezen modern fegyverek kezeléséhez értő katonákra van szüksége a hadseregnek, akik megfelelően képzettek és motiváltak.

 Az utánpótlás kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy igyekeznek megszólítani a legfiatalabbakat is. „A jövőben újabb középfokú tanintézményekben vezetik be a Honvéd Kadét Programot, amely során számítunk a Honvédelmi Sportszövetség hathatós segítségére is. Jelenleg 59 iskolával van szerződésünk, ahol már a középiskolásokkal foglalkozunk, honvédelmi ismeretek tantárgyban. Van akarat és elszántság a fiatal nemzedékben is!”

 „Nem szabad elfeledkezni a nyugállományúakról – mondta a honvédelmi miniszter – Kormányprogram rendelkezik a nyugdíjasokról való gondoskodásról. Azokról a volt katonákról, akik egy életre elkötelezték magukat a honvédelem ügye iránt!” Elmondta, folyamatosan fejlesztik és bővítik a honvédségnél aktív szolgálatot teljesítők szociális juttatásait, – illetményemeléssel, a szolgálati lakások értékesítésével, a lakhatási támogatással, a bejárás támogatásával – biztosítva ezzel a katonák és családjaik megfelelő életszínvonalát. A szolgálat felső határát elérők számára obsitos, a missziókban szolgálatot teljesítők, illetve hadműveletekben, fegyveres harcban részt vevők számára pedig, veteránprogramot dolgoznak ki. A megváltozott egészségű katonáknak, munkahelyet biztosítanak a közigazgatásban, ahol továbbra is katonaként, végezhetik a munkájukat.

 A Kormány Gazdaságvédelmi Akció Terve keretében, háromezer fő részére került felajánlásra az önkéntes katonai szolgálat, minden kötöttség nélkül, hat hónapra, ami még hat hónappal meghosszabbítható. Ezt a fajta katonai szolgálatot többek között azért hozták létre elsődlegesen, hogy segítsenek azokon, akik a koronavírus-járvány miatt elveszítették az állásukat. Az önkéntes tartalékos katonai szolgálat létrehozásának az volt a másodlagos célja, hogy kiegészítsék, és olykor tehermentesítsék a hivatásos és szerződéses állományt, valamint rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén katonai szolgálatot teljesítsenek.

 „Én a Kormány politikáját támogatom, legyen ez idősügyi, vagy bármilyen más politika. Az idősügyi politikát is akkor tudom támogatni, ha érzem azt, hogy ezek az egyesületek, azért vannak, hogy a honvédelem ügyét szolgálják. Ha egyetértenek azzal a honvédelmi politikával, amit folytatunk, akkor álljanak mellénk és segítsék a honvédelem ügyének megvalósítását. Segítsenek abban, hogy azok a volt katonabajtársak, akik nem értenek velünk egyet, hogy megértsék politikánkat. A honvédelem ügye pártpolitikától független, bár mindenkinek megvan a saját véleménye, de a honvédelem ügye az csak egy van. Támogassák az ügyünket, mert erre tettek esküt! Ebben kérjük az Önök segítségét, támogatását!”

 Végezetül, egy kérdés hangzott el egy résztvevőtől a valamikori MHSZ szervezettel kapcsolatban, amelyre azt válaszolta a honvédelmi miniszter, hogy hasonló feladatokkal már létezik egy szervezet, a Honvédelmi Sportszövetség, (a HS) amely segíti és támogatja a Honvédelem ügyét.

 „Nagyon fontos és lényeges, hogy azok a gyerekek, akikkel a Honvédelmi Sportszövetség foglalkozik, értsék, hogy miről szól az ország honvédelmi ügye és kérdése!” – fejezte be a tájékoztatót a miniszter, megköszönve a hallgatóság figyelmét, aktív részvételét, kívánva mindenkinek további jó egészséget, s a honvédelem ügyéért végzett hasznos munkát, s ezzel elbúcsúzott.

 

Ejtőernyős tábor indult Szolnokon

 Csorba József tartalékos hadnagy közreműködésével, 2020. augusztus 17.-vel, ifjúsági ejtőernyős tábor indult Szolnokon. A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád-Csanád Megyei Szervezetének ejtőernyős tagegyesületét vezető tartalékos hadnagy, annak idején az MHSZ-ben kezdett ejtőernyőzni, amit a Magyar Néphadseregben folytatott. Jelenleg, a szegedi egyetemen ejtőernyőzést oktat, valamint vezető tisztségviselője, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének.

 A táborozáson részt vevő húsz fiatal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, a Szegedi Egyetemről, a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskolából, Martfűről és Békéscsabáról érkezett. Az ötnapos tábor alatt megismerhetik, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázist, az ott folyó tevékenységet. Az elméleti és gyakorlati oktatás során, elsajátíthatják az ejtőernyős ugrások végrehajtásához szükséges ismereteket, amelyeket, – a Szolnok-Szandaszöllősi repülőtéren – ejtőernyős ugrások végrehajtásával maguk is ellenőrizhetnek.

 Az ejtőernyős tábor ünnepélyes megnyitójára, 2020. augusztus 18.-án 10.00 órai kezdettel került sor, a Szolnok-Szandaszőlősi Sport-repülőtéren. Itt gyülekeztek az ejtőernyős tábor szervezői és támogatói.

 Az ünnepélyes megnyitón részt vett, dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára, dr. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, dr. Koller József dandártábornok, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka, Szalai Ferenc, Szolnok város polgármestere, dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Vezetőképző Intézet, Összhaderőnemi Tanszékének egyetemi docense, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége elnöke, valamint Dávid István ny. alezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád-Csanád megyei elnöke.

 Az ünnepélyes megnyitón, dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a résztvevőket, elmondva, hogy a Honvédelmi Minisztérium számára fontos, az ifjúság honvédelmi nevelése, amelynek része a honvédelmi sportok támogatása. A táborban bajtársiasságot tanulhatnak az azon részt vevő fiatalok, amely elengedhetetlen része az ejtőernyős csapatszellem kialakulásának. Elmondta, fontosnak tartja, hogy a résztvevő fiatalok megismerjék a katonai ejtőernyőzést, s megfelelő körülmények között alapszinten, elsajátítsák az ejtőernyő használatát.

 A Honvédelmi Sportszövetség képviseletében megjelent dr. Simicskó István elnök, üdvözlő beszédében elmondta, hogy az ejtőernyős tábor létrehozását, a Honvédelmi Sportszövetség is támogatta. Sikeresnek ítélte azt az összefogást, amely eredményeként, – hosszú évek óta először – kerülhetett megrendezésre az ejtőernyős tábor, a Honvédelmi Minisztérium, a Honvédelmi Sportszövetség, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázisa, valamint Szolnok városának sikeres összefogásával.

 

AIRSOFT-RENDEZVÉNY

 Ópusztaszer, 2020. augusztus 7-9.

 2020. augusztus 07-09-e között az ópusztaszeri erdő területén megrendezésre került az „Operation Thunder” nevet viselő nagyszabású airsoft-rendezvény, melynek egyik fő szervezetője László Károly hö. ezredes volt. A több napos program, a Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád-Csanád Megyei Szervezete kezdeményezésére jött létre Ez évben már ötödik alkalommal, melyhez több egyesület is csatlakozott. A Nemzetőrség Kulturális Egyesület tagjainak külön köszönet jár, hiszen mind a szervezésben, mind az airsoft terület biztosításában kiemelten részük volt. A rendezvényen több mint 160 ember vett részt, az ország minden területéről.

 Az airsoftra való jelentkezés egy igen komoly kihívást jelentett már az elején a játékosok számára, hiszen egy új jelentkezési formát vezettek be, ami meghívásos alapon működött, ezzel kizárva azon embereket, akik nem feleltek meg a MASZ1 szabályzatának. A főszervező által elkészített levezetési terv szerinti cél, egy adott feladat teljesítése volt, egyfajta szimuláció, melyben 4 frakció játszott egymás ellen kb. 77 hektár területen.

 A játék jellege MILSIM (Military Simulation) volt, melynek lényege, hogy a szabályok a valósághűségre törekednek és az ilyen játékokon a katonai műveletek végrehajtása a cél. Gyakran a több napos játék, akár lövés nélkül, hidegben, saját magad által vitt felszerelésben alva vagy menetelve folyik. Csak a legfelkészültebbek és a nagyon elszánt játékosoknak ajánlott. Persze a rövidebb, nem annyira kemény MILSIM játék, az egyszerű emberek számára is élvezetes lehet, illetve kellemes kikapcsolódást nyújthat.

 A rendezvény 0-dik napján (pénteken), a helyszínre érkező játékosok elkezdtek felkészülni a játékra. Minden frakcióvezető elkezdte a saját emberei felkészítését, illetve eligazítását. Ismertették ismét a játékosokkal a szabályokat, és kisebb oktatásokat is tartottak. Természetesen mindenkinek volt szabadideje, egy könnyű ebéd elfogyasztására. Ezzel párhuzamosan a szervezők tagjai, elkezdték a játékterület teljes lezárását és a rendezvény komolyságának megfelelően kialakították az EÁP pontot, amely a játékosok beléptető pontja volt. A rendezvény központi részét is kialakították, ahol a teljes játékmenetet figyelemmel tudták kísérni, és a külső biztosítást is el tudták látni. A szervezők részéről a külső biztosítás folyamatos volt. A rendezvény nagysága megkívánta, hogy külön elsősegélynyújtó helyet is biztosítsunk, az esetleges sérültek ellátására.

 A nap hátralévő részében a kronómesterek ellenőrizték a játékosok fegyvereit, majd minden egyes játékosnak próbalövést kellett végrehajtania. A játékosok, alapvető airsoft tudásukról, írásban kellett, hogy beszámoljanak.

 Az esti órákban kötetlen beszélgetést engedélyeztek az oldalparancsnokok, amelyben természetesen ők is részt vettek, hiszen a játék egyik lényeges alapja a kommunikáció és a feltétel nélküli összetartás.

 Szombaton, kora reggel a szervezők eligazítást tartottak, majd megkezdték szolgálatukat. A játék elkezdéséhez szükség volt a terület teljes külső védelméhez, melyet biztosítottunk és így a játékosok elkezdhették a játékot. A játék egész napos volt, amely másnap hajnalig tartott. A rendezvényt balesetmentesen zártuk, ebből is látszott, hogy a játékosok felkészültek voltak, illetve minden szabályt betartva játszottak.

 A harmadik napon 12 órakor a rendezvényt lezártuk, majd mindenki elkezdhette a pakolást, készülődést a hazautazásra. Minden frakció rendet hagyva maga körül, távozott a rendezvény helyszínéről.

 Minden egyes játékos tisztelettudóan megköszönte a szervezést, és mielőbbi találkozást kívánva köszöntek el mindenkitől. E rendezvényen igazán sok élmény született, jó baráti viszonyok alakultak ki, és minden játékos várja a következő évi játékszervezésünket. Ezzel elmondhatjuk magunkról, hogy igazán oda tette magát minden egyes szervező, segítő és természetesen a kéréseknek megfelelően, jövőre is szeretnénk megrendezni az „Operation Thunder” következő részét. Bízunk benne, hogy hagyománnyá avanzsálhatjuk e rendezvényünket.

KÖZÖS MÚZEUMLÁTOGATÁS

 

Kecel, 2020. július 27.

 

Domaszéki Klubunk Közös haditechnikai múzeumlátogatást szervezett 2020. július 27.-én a Pintér Művek kezelésében lévő haditechnikai eszközök megtekintése céljából! A szervező munka javát Vajda Zoltán ött őrmester Domaszéki Klubunk elnöke vállalta magára, az autóbuszt a helyi Önkormányzat biztosította! Valamennyi résztvevő vagy szerződéses, vagy különféle tartalékos katona volt, akik számára sok érdekességet tartogatott a megtekintett múzeum. Ma már alig található a rendszerekben a kiállított tárgyak, de a látogatók érdekesnek tartották az elmúlt század közepe-vége táján a honvédelem rendszerében használt technikai eszközök.

 

A kirándulás, a közös út jó alkalom volt egymás jobb megismerésére, barátságok kötésére, erősíteni azt a közös érdeklődést, ami a tartalékos katonákat össze kell-hogy kösse! Választ kaptunk egy régen feltett kérdésre is: „Mit tud adni a MATASZ? Mit kapunk a tagdíjunkért, miért érdemes a tartalékosok klubjaiba belépni”?  Az ilyen és ehhez hasonló programok miatt, ezért is helyes a településeken összefogni, a honvédelmi érdeklődés alapján baráti, emberi kisközösségeket alakítani és erre a szolgálati időben leginkább az önkéntes területvédelmi tartalékosok, és a speciális önkéntes tartalékosok rendszerei kiválóan alkalmasak!  Keretet adnak és a két egyeztetett időben történt behívás közötti időben, az úgynevezett rendelkezésre állási időszakban a Magyar Tartalékosok Szövetsége területi szervez, a klubok ajánlanak!

 

Gratulálunk a szervezőknek, a résztvevőknek! Helyes jó kezdeményezés volt, már-is többen érdeklődnek az után, hogy és milyen tartalékos katonai szolgálatok léteznek, hogy lehet egy fiatal Hazáját szerető Fiú vagy Lány tagja ennek, ezeknek a közösségeknek! Keressétek fel klubjainkat, Ők elvezetnek Beneteket azokhoz a toborzó katonai szervezetekhez, ahol bekerülhettek, Domaszéken, és más településeken is az Önkéntes Tartalékosok soraiba! Nem utolsósorban szerződéses vagy más jogviszonyban ez a rendszer lehetőséget is biztosít a biztos megélhetésre is!

 

Gratulálunk Vajda Zoltán ött. őrmester Úrnak, aki a járványveszély időszakában önkéntes segítőként segítette-támogatta a rászoruló idős, beteg „tanyasi” Embereket, makkor is és most is a szervező munka javát magára vállalta, és kovácsa volt ezeknek a közösség építő eredményes munkáknak! A helyi Önkormányzat is hasznosnak elismerésre méltónak, követendőnek tartja ezeket a kezdeményezéseket, jól illeszkedik a helyi közösség építő munkába! Gratulálunk, további sok sikert kívánunk!

 

More Articles...

 1. KÜLDÖTTGYŰLÉS - 2020.08.
 2. MEGALAKULT A TRANSZFORMÁCIÓS PARANCSNOKSÁG
 3. BÚCSÚ ÉS KEZDET
 4. ÚSZÓ ERŐD 2020
 5. SPECIÁLIS ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS BEMUTATÓ
 6. Rendkívüli Matasz-értekezlet
 7. VADÁSZ - HALÁSZ ÜNNEP
 8. TAGGYŰLÉS - 2020.07.
 9. MAGYAR – SZERB VEZETŐI TALÁLKOZÓ
 10. CSALÁDI SPORTNAP - 2020.07.04
 11. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS BESZÁMOLÓ
 12. Taggyűlés meghívó
 13. Határvédelmi feladatokra készültek a tartalékosok
 14. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2020.07.01
 15. A hősök tiszteletének ápolása kötelesség
 16. Domaszáki klubunk életéből
 17. MATASZ Honvédelmi Sportnap - 2020.07.04.
 18. VEZETŐSÉGI ÜLÉS - 2020.06.12.
 19. ÉLETMENTŐ KATONÁK
 20. Vízi járőrök a déli határnál
 21. Köszöntjük honvédeinket
 22. Rendkívüli feladatszabó értekezlet
 23. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2020.05.21.
 24. Katonás országfutás, avagy HOME-run
 25. Ezer év magyar katonái és hőstettei vetélkedő
 26. JAVASLAT
 27. EGY NYELVEN
 28. Honvéd kadétok a Csonkában
 29. Boldog születésnapot Irénke!
 30. Hazámat szolgálom!
 31. Ápolók napja
 32. Változás a szegedi piacon
 33. 400 éve született Zrínyi Miklós
 34. Maszkviselés a Mars téri piacon
 35. Boldog Anyák napját!!! - 2020
 36. A magyar katonazene napja
 37. Műszaki katonák segítsége Szegeden
 38. EGY, A SOK KÖZZÜL!
 39. ÉRINTÉSMENTESEN
 40. Szegedi segélyhívószám
 41. ÖNKÉNTESEN DOMASZÉKEN!
 42. EU-s vírus plakát
 43. Híd a Kapos felett
 44. EGÉSZSÉGÜGYESEINK
 45. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
 46. MATASZ TOBORZÓ - 2020.04.22.
 47. KATONÁINK
 48. Központi levél
 49. Maszkot mindenhova!
 50. A katonákra mindig számíthatnak