Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

KÜLDÖTTGYŰLÉS - 2020.08.

 

Szentlőrinc, 2020. július 24-25.

 A Magyar Tartalékosok Szövetsége Elnöksége 2020. július 24-én tartotta meg éves felkészítő programját, valamint július 25-én Küldöttgyűlését, Szentlőrinc Város Polgármesteri Hivatalában, a volt Eszterházy kastély Dísztermében. A rendezvényre a megyei taggyűlés Küldöttnek Kocsis István ömt. őrnagy alelnököt jelölte, Dávid István ny. alezredes megyei elnökként vett volna részt, azonban a tanácskozás helyszínének befogadó képessége csak korlátozott számú résztvevő megjelenését tette lehetővé, és tagdíjat fizetett megyei taglétszámunk nem haladta meg az 50 főt, így központi döntés alapján, a megyei elnök egy személyben képviselhette megyénk tagságát!

 A rendezvényre meghívott küldötteknek, a beérkezést és a szállás elfoglalását követően kellett, 12:55-ig a tanácskozás helyszínére megérkezniük. A regisztráció után, a küldöttek megkapták a szavazásra jogosító lapokat, s elfoglalták kijelölt helyeiket a díszteremben. A küldött gyűlés jól elő volt készítve, a tapasztalatokat, a helyben megtartásra kerülő megyei küldöttgyűlés folyamán hasznosítani fogjuk!

A rendezvényt, Széles Ernő ny. dandártábornok, a MATASZ elnöke nyitotta meg, aki köszöntőjében elmondta, a szövetség sokat fejlődött az elmúlt időszakban, és szoros a kapcsolata a Honvédelmi Minisztérium vezetésével. Elmondta továbbá, hogy a szövetségnek a jövőben, sok új feladata lesz. A megnyitót követően köszöntők hangzottak el.

Koltai Péter Szentlőrinc polgármestere, köszöntötte a meghívott vendégeket és a jelenlévő küldötteket, majd röviden tájékoztatta a jelenlévőket, a város történelméről, s jelenlegi társadalmi és kulturális fejlődéséről.

Az Árpád-kori eredetű helység első okleveles említése 1235-ből való, s nevét valószínűleg az Okor folyó mellett alapított templomos lovagok rendházáról kapta. A mohácsi csatát követő hadfelvonulásoknak gyakran látta kárát a település, többször is felgyújtották. Az 1550-ből és 1579-ből származó írásos emlékek szerint Szent Lőrinc város ekkoriban a Pécs központú török közigazgatásban, a járás központja volt. A török hódoltság után az uralkodó Breuner Siegfried grófnak, az udvari kamara elnökének adományozta Szentlőrincet és környékét, amely centrális fekvésének köszönhetően uradalmi központtá vált. A 20. század elejére a népesség meghaladta a 2000 főt, majd ez a szám a második világháború évtizedének végére 3000 fölé emelkedett. A lakosság számának legintenzívebb növekedése a hetvenes években következett be, köszönhetően a nagyaranyú magánépítkezéseknek, majd a nyolcvanas évek munkáslakás-építési hulláma is emelte a betelepülők számát. Ennek eredményeként az akkor még nagyközség lélekszáma két évtized alatt majdnem megduplázódott, és megközelítette a hétezer főt. Azóta egyenletes ütemben fejlődik a város.

Dunai Péter, a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke, köszöntőjét követően elmondta:

Baranya megye területe már az őskorban is lakott volt.

honfoglalás előtt részben szlávok lakták.

Szent István király a területen vármegyét hozott létre, amelynek jelentős része átnyúlt a mai Horvátország és Szerbia területére is.

A vármegye élén álló ispán székhelye Baranyavár volt, amelyről Baranya vármegye a nevét kapta. 1541-től a megye területe a török hódoltsághoz tartozott. 1919 és 1921 között szerb megszállás alatt volt a megye mai területének háromnegyede. Baranya megye mai határait lényegében az 1950-es megyerendezés során alakították ki. Ekkor,  Somogy megyétől, Baranya megyéhez került az egykori Szigetvári járás, továbbá Felsőszentmárton. Az 1950-es megyerendezéskor Baranya megyéhez, csupán, egy megyei város tartozott, Mohács. Baranya, Győr-Sopron mellett, az ország legkevesebb, csupán öt várossal rendelkező megyéje lett.

 A következő előadást, dr. Ruszin Romulusz, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára tartotta.

 A rendszerváltás óta a magyar katona presztízse óriásit változott pozitív irányba. A járványidőszak alatt katonai rendészek, segítséget nyújtottak az autópályákon, és megyeszékhelyeken is járőröztek. A kórházparancsnoki rendszer is óriási bizalmat mutat irántunk: ezen lemérhető, hogy a társadalom és a kormányzat többet vár el a katonáktól, mint eddig, és képesnek is tartja őket a feladatok ellátására” A haderő vegyivédelmi képessége nélkül nem lehetett volna ilyen ütemben végrehajtani több mint ezer helyen a fertőtlenítési munkálatokat.

 A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal kapcsolatban a helyettes államtitkár kifejtette: a fő cél az, hogy a Magyar Honvédség a térség meghatározó haderejévé váljon. „Egyre több új haditechnikai eszköz kerül be a rendszerbe, egyre inkább valósággá válik minden. A honvédelmi tárca vezetése úgy véli, a legjobb megtartó és toborzó erő a megbecsült, megfelelő felszereléssel és illetménnyel szolgálatot teljesítő katona. Fontosak lesznek az illetményen kívüli támogatások, például a lakhatási támogatás, amit igyekeznek a legénységi állományra is kiterjeszteni.

 A társadalom elvárása az, hogy a katona az év minden napján, huszonnégy órában védje a hazát. Ehhez meg kell célozni a fiatalokat, így a honvédelmi nevelés kiemelten fontos. ebben a tartalékos szövetségnek óriási jelentősége van a haderő és a társadalom közötti kapcsolattartásban. Szükség van a szervezetben felhalmozódott óriási tapasztalatra és a segítségre, amihez mindenkinek egy csapatban kell dolgoznia. A tervek között szerepel a tartalékos rendszer egységesítése is, mert ebben óriási potenciál rejlik.

Apáti Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnok helyettesének tájékoztatójában elhangzott: „A területvédelmi erők, a MH új képessége.” című előadása. „Elérkezett az idő, a Magyar Honvédség új képességét jelentő, területvédelmi erők átalakítására!” Szólt arról is, hogy egységesítik a tartalékos rendszert, ezért a jövőben nagy átalakítások, módosítások várhatóak ezen a területen. A továbbiakban elmondta, hogy tovább fejlesztik az önkéntes tartalékos rendszert, majd előadásában szólt az új Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos (SÖTT) rendszer létrehozásának körülményeiről, szükségességéről, felépítéséről, feladatairól, fejlesztéséről. Továbbá arról a kormányzati törekvésről, hogy a rendszer minél eredményesebb működése érdekében, jó kapcsolat alakuljon ki, a megyei, járási, közigazgatási szervekkel, területi önkormányzatokkal, köznevelési intézményekkel. Szólt az MH HFKP átszervezéséről, feladatairól, felépítéséről, az MH HFKP megyei, járási alegységei és a MATASZ megyei, területi szervezetei közötti együttműködés lehetséges feladatairól.

Az előadásokat egy rövid szünet követte, majd a résztvevők folytatták a munkát. Durgó Tamás őrnagy, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Toborzó és Érdekvédelmi Osztály, osztályvezetője, tájékoztatójában elmondta, hogy a jövőben, új szervezeti formában működik tovább a hadkiegészítés, a felkészítés és a kiképzés. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program magában foglalja a szervezeti átalakításokat is. Ennek legmarkánsabb példája a Magyar Honvédség Parancsnokságának létrehozása volt. Immár az alsóbb szinteken is átalakítások kezdődnek el: több katonai szervezet új struktúrában folytatja tevékenységét. Ennek a folyamatnak részeként augusztus 1-jétől az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság munkáját az újonnan létrejött MH Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság folytatja.

Az előadás végeztével a küldöttek buszra szálltak és Szigetvárra utaztak, ahol megtekintették a szigetvári várat és a Vármúzeumot.

A napi programot egy közös vacsora zárta, ahol a résztvevőknek lehetőségük nyílott, kötetlen beszélgetés formájában az előadókkal, valamint a Baranya megyei szervezet vezetőivel, tagjaival, megbeszélni a nap eseményeit.

2020. július 25-én szombaton, folytatta tanácskozását a Magyar Tartalékosok Szövetsége.

Miután mindenki beérkezett a tanácskozás helyszínére, és elfoglalták helyeiket, folytatódott – a tervezett napirendnek megfelelően – a küldöttek tanácskozása.

Az Elnöki megnyitót követően, tájékoztató hangzott el, a Honvédelmi Sportszövetség /HS/ aktuális feladatairól, valamint a hazaszeretetről, mint a nemzet közös nevezőjéről. Az előadó tájékoztatójában külön kitért, a hazafias és honvédelmi nevelésre, mint kiemelt kormányzati közfeladati stratégiai feladatra és beszámolt annak előkészítettségi helyzetéről.

09:50-10:20-ig volt egy rövid kávészünet, majd a program a küldöttgyűléssel folytatódott.

Mivel a regisztráció és a szavazócédulák kiosztása már korábban a kezdést megelőzően megtörtént, az Elnöki megnyitó után, megválasztásra kerültek a küldöttgyűlés tisztségviselői. (Bizottságok, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő) A levezető elnöki tisztségre megválasztott Simon Jójárt Sándor ny. ezredes, a MATASZ Veszprém megyei elnöke köszöntötte a megjelenteket, s tájékoztatta őket a napirendről, illetve a választás lefolyásáról.

A következőkben, a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság elnöke jelentését hallgatta meg a küldöttgyűlés. (Garay János, biz. elnök)

Ezt követően hangzott el, Széles Ernő elnök beszámolója, az elmúlt időszakról. A beszámoló szóbeli kiegészítésének meghallgatása után került sor, a beszámoló és a szóbeli kiegészítés együttes elfogadására.

Elismerések átadásával folytatódott a napirend.

Ezt követte dr. Szaló Péter, elnökségi tag beszámolója a 2019. év költségvetéséről, amit a küldöttgyűlés, egyhangúlag elfogadott.  A Közhasznúsági jelentést is dr. Szaló Péter, elnökségi tag ismertette, amit annak meghallgatását követően, a küldöttgyűlés, egyhangúlag elfogadott.

Dr. Bíró Ferenc, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a küldöttgyűléssel a felügyelő bizottsági jelentést, amit a küldöttgyűlés, egyhangúlag elfogadott.

A Béri Balogh Ádám Alapítvány kuratóriumi elnöke helyett, Novák Mártonné ismertette az alapítvány beszámolóját, amit a küldöttgyűlés, egyhangúlag elfogadott.

Ezt követően Széles Ernő, elnök ismertette a MATASZ 2020.-évi Programját.

Őt követte dr. Szaló Péter elnökségi tag, aki ismertette a MATASZ 2020.-évi támogatási és bevételi pénzügyi tervét, valamint támogatás felhasználási és kiadási pénzügyi tervét.

A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó javaslatot, az új MATASZ elismerési formákról, Dávid István, Csongrád-Csanád megyei elnök ismertette, amit a Küldöttgyűlés elfogadott.

Ezt követte a választás.

A Jelölő Bizottság elnöke Pető Sándor ny. ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MATASZ Szervezet elnöke, – egyenként – beterjesztette a jelölteket, akik felkerültek a szavazó listára. Elnöknek, Széles Ernő ny. dandártábornokot és Baán Norbert ny. alezredest jelölték. Baán Norbert ny. alezredes nem került fel a szavazólistára.

Alelnököknek, dr. Szaló Péter t. őrnagyot és Durgó Tamás honvéd őrnagyot, – a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Toborzó és Érdekvédelmi Osztály – osztályvezetőjét jelölték.

Elnökségi tagoknak:

Szabó Zoltán Pénzügyminisztérium, főtanácsost, – a Pénzügyminisztérium (Miniszteri Stratégiai Főosztály) munkatársát,

Tóth Lajos László t. zászlóst – korábbi elnökségi tagot, aki a sport, illetve az ifjúság honvédelmi nevelésével foglalkozott eddig,

Sándor Levente t. századost, és Dr. Kintzly Péter t. főhadnagyot, – a kúria elnökének a titkárát jelölték. Mivel más jelöltekre nem érkezett javaslat, egyenként szavazásra bocsájtották a jelölteket, akiket a Küldöttgyűlés megválasztott.

                                                                    Tisztségviselők:

MATASZ Elnöke:                                     Széles Ernő ny. dd. tábornok.

MATASZ Alelnökei:                                 Dr. Szaló Péter t. őrnagy

                                                              Durgó Tamás őrnagy HKNYP osztályvezetője

Az elnökség tagjai:                                Szabó Zoltán Pü. Főtanácsos PM

                                                             Tóth Lajos László t. zászlós

                                                              Sándor Levente t. százados

                                                             Dr. Knitzly Péter t. főhadnagy Kúria Elnökének Titkára.

 Megyénkben 2020. október 16-én került sor a megyei tisztségviselők körében a teljes tisztújításra. A megválasztott jelölőbizottság mandátumát a legutóbbi vezetőségi ülésen megerősítettük, a megyei küldöttgyűlés meghívójának elkészítése és megküldése előtt egy tájékoztatót fogunk készíteni tagságunk tájékoztatása céljából!

 A szentlőrinci küldöttgyűlés levezető elnöke ezt követően gratulált a megválasztottaknak, majd a zárszót elnökünk, Széles Ernő ny. dandártábornok mondta, aki gratulált az újjá választott elnökségnek, majd mindenkit meghívott egy ebédre. Az ebéd után mindenki hazautazott.

 

MEGALAKULT A TRANSZFORMÁCIÓS PARANCSNOKSÁG

 Budapest, 2020. 08. 05.

 „A legfontosabb cél az eddigi gondolkodásmód megváltoztatása. Ahhoz, hogy megfeleljünk a XXI. század kihívásainak, ismereteinket folyamatosan gyűjteni, a tudásunkat építeni kell” - mondta Korom Ferenc vezérezredes, az MH Transzformációs Parancsnokság alakuló állománygyűlésén, augusztus 5-én, szerdán. A rendezvényen a Magyar Honvédség parancsnoka a szentendrei szervezetre váró feladatokról is beszélt.

 

Augusztus elsejével megalakult az MH Transzformációs Parancsnokság, amelynek alakuló állománygyűlésén a szervezet parancsnoka, Bozó Tibor vezérőrnagy úgy fogalmazott: a parancsnokság felel mindazért, ami nem anyagi fejlesztése a Magyar Honvédségnek. Ráadásul az itt szolgálóknak új utakat kell járniuk, hiszen nincsenek olyan bejáratott módszerek, amelyeket átvehetnének.  „Az »úgy szoktam«, az »úgy szoktuk« nem megoldás. Nem jó válasz. Nem fogom elfogadni. Új utakat kell keresnünk. Keresnünk kell az együttműködés lehetőségeit mind a hazai fronton, mind a NATO különböző szervezeteivel. Ez nagy feladatot ró ránk” – fogalmazott Bozó Tibor vezérőrnagy.

 

Kiemelte: a NATO-hoz való csatlakozásunk óta érett már annak a gondolata, hogy egy ilyen alakulat létrejöjjön. „Az egyik legfontosabb feladatunk a tiszt-, altisztképzés. Mit jelent ez? A jövő generációja a kezünkben van. Letéteményesei vagyunk, nagy felelősséggel a jövő generációja iránt” – fogalmazott.

 Korom Ferenc vezérezredes hangsúlyozta: a Magyar Honvédségben végbemenő szervezeti változtatások meghatározott céllal történnek. „Az alaprendeltetésből adódó feladatainknak egy folyamatosan változó stratégiai környezetben is a lehető legmagasabb szinten meg kell tudnunk felelni” – mondta a vezérezredes, hozzátéve: ebből adódóan a siker alapfeltétele, hogy ehhez a környezethez mennyire gyorsan és milyen módon tud alkalmazkodni a Magyar Honvédség. „Meg kell tudnunk azt határozni, hogy hol tartunk, hogy mi a cél. És azt a folyamatot is, amely a jelenlegi helyzetből a kitűzött cél felé vezet. Ez a transzformáció” – fogalmazott a Magyar Honvédség parancsnoka.

 

Korom vezérezredes kijelentette: a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program több mint a technikai eszközök cseréje. Az átfogó transzformáció érinti a haderő minden összetevőjét és képességét. Ilyen például az eljárásrend, a logisztika, a felkészítés és a kiképzés, valamint a személyi állomány kiválasztása és az állomány gondolkodásmódja.

 Az MH Transzformációs Parancsnokság szentendrei székhellyel kezdte meg működését. Alárendeltségébe került az MH Altiszti Akadémia, az MH Bakony Harckiképző Központ, az MH Béketámogató Kiképző Központ, valamint az MH Ludovika Zászlóalj.

 

BÚCSÚ ÉS KEZDET

 

Budapest, 2020. 07. 30.

 Augusztus 1-jén kezdi meg munkáját az MH Transzformációs Parancsnokság, amely az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság jogutódja lesz. Az MH HFKP utolsó állománygyűlését július 30-án tartották Budapesten.

 

 

Négy évvel ezelőtt, 2016 nyarán jött létre az MH Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (MH HFKP).  A szervezet komplex feladatrendszerébe tartozott a beléptetés a Magyar Honvédségbe, a kiképzés és felkészítés, valamint a tartalékos rendszer kiépítése. Ez utóbbi 2018-ban, a területvédelmi önkéntes tartalékos szolgálat rendszerében csúcsosodott ki, amelynek eredményeképpen mára két területvédelmi ezred fedi le az ország területét.

 A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program magában foglalja a szervezeti átalakításokat is. Ennek legmarkánsabb példája a Magyar Honvédség Parancsnokságának létrehozása volt. Immár az alsóbb szinteken is szervezeti átalakítások kezdődnek el: több katonai szervezet új struktúrában, jogutód alakításával folytatja tevékenységét. Ennek a folyamatnak részeként MH HFKP munkáját az újonnan létrejött MH Transzformációs Parancsnokság folytatja.

 

 

A csütörtöki állománygyűlésen Mihócza Zoltán altábornagy, a Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfőnöke úgy fogalmazott: elérkezett az idő a Magyar Honvédség új szemléletű megreformálására, fejlesztésére, modernizálására, és ez az átalakítás alapjaiban érinti az MH HFKP-t is. Az altábornagy megköszönte a szervezet munkáját, amely négyéves fennállása alatt rendkívül összetett és bonyolult feladatot hajtott végre. „Ezekhez a feladatokhoz kitartás, innovatív gondolkodásmód, szorgalom és csapategység szükséges.  Az elmúlt évek tapasztalatai azt mondatják velem, hogy ezen tulajdonságok önökben mind megvannak” – fogalmazott.

 Az MHP törzsfőnöke az átalakítással járó új szemléletmód szükségességét külön hangsúlyozta. „A Magyar Honvédség, ezen belül a hadkiegészítés, felkészítés és kiképzés rendszere most érett meg arra, hogy változtassunk, újítsunk, ezáltal még szervezettebbek és hatékonyabbak legyünk. Ez a változás azzal jár, hogy ki kell lépnünk a komfortzónánkból. El kell hagyni a megszokott terepet, új utakra kell lépni. A változás folyamatos, a Magyar Honvédség folyamatosan fejlődik, modernizálódik, ezt pedig a szervezeti elemeknek is követni kell” – mondta Mihócza altábornagy, hozzátéve, hogy a Magyar Honvédség vezetése az újonnan létrejött szervezetben is számít az MH HFKP állományának motivált, jól felkészült feladatvégzésére.

 

 

Baráth István dandártábornok, az MH HFKP elköszönő parancsnoka beszédében szintén a Magyar Honvédség új képességeinek erősítését hangsúlyozta a szervezeti átalakítás kapcsán. Mint mondta, az MH HFKP kiválóan teljesítette feladatát, azon belül a területvédelmi tartalékos rendszer új struktúrájának kiépítését, amelynek mára jól látható eredményei vannak. „A héten elértük a 4000 fős területvédelmi tartalékosi létszámot, illetve, hogy a tartalékos rendszer pár napja átlépte a 10 000 főt” – jelentette be Baráth dandártábornok.

A parancsnok megköszönte az állomány eddigi kiváló munkáját. „Önök elődök és utódok is egy személyben. Önök az elődei, sőt megalapozói annak az új jövőnek, mely a Magyar Honvédség előtt áll. Ugyanakkor önökre várnak az új feladatok is, utódokként Önöknek kell tovább folytatniuk azt az áldozatos és felelősségteljes munkát, melyet már eddig is végeztek. Tiszteljék egymást, mint eddigi elődöket, kölcsönösen ismerjék el egymás eredményeit, hiszen azok nagy részét összefogással, közös erőfeszítéssel érték el” – mondta Baráth István dandártábornok.

 A szervezet jogutódjaként az MH Transzformációs parancsnokság augusztus 1-jével kezdi meg működését.

ÚSZÓ ERŐD 2020

 

Révfülöp – Balatonboglár, 2020. 08. 01. 

 

 Több mint 280 katona indult! Volt olyan, aki maszkban úszta át a Balatont Révfülöp és Balatonboglár között: ez is jól jelzi, milyen rendkívüli volt az idei, sorrendben 38. Balaton-átúszás. A járványhelyzetre vonatkozó szabályok betartásával, az Úszó Erőd részeként több mint 280 katona vett részt az augusztus elsejei rendezvényen, és teljesítette az 5.2 kilométeres távot.

 Természetesen a haderő az Úszó Erőd kötelékén belül is mindent megtett a járványhelyzetre vonatkozó szabályok betartásáért. Például nem az úszás után, hanem a rajt előtt adták át azokat a serlegeket, melyek az erődbe legtöbb tagot delegáló alakulatokat illették meg. Stílszerűen ebben az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred végzett az élen, megelőzve az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, és az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred alakulatát.

 Dr. Eleki Zoltán ezredes, a Magyar Honvédség főtestnevelője elmondta: az országszerte érvényes járványügyi szabályokat itt is be kell tartani. „Zárt térben – például hajókon – a maszk viselése kötelező, és egyébként pedig a megfelelő távolságtartásra kell figyelni. A túlparton szokás szerint ebéddel várjuk a katonákat, de utána mindenkit arra kérünk, lehetőség szerint gyorsan távozzon, kerülje el a nagy tömeget” – mondta.

 Az Úszó Erőd parancsnoka, dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese megnyitójában úgy fogalmazott: meg kell mutatni mindenkinek, hogy a haderő a sportban is élen jár. Mint mondta: idén nem lehetett olyan alaposan felkészülni, mert minden katona részt vett a koronavírus elleni küzdelemben, melyben sikerrel helyt állt. Az altábornagy egyébként nyolcadik alkalommal úszta át a Balatont.

 „Az én legjobb időm olyan két óra tíz perc körül van, tehát döbbenten hallgatom, hogy van, aki egy óra körül szokott úszni és minden tiszteletem azoké, akik egy óra körül képesek teljesíteni a távot. Reggel kicsit megijesztett minket az erősen hullámzó víz, de a rajtra már kisimultak a hullámok” – mondta a parancsnok-helyettes, aki a járványhelyzet és a kevés felkészülési lehetőség ellenére nem sokkal maradt el legjobb idejétől.  A parancsnok mellett többen is rutinos átúszónak számítanak, és általánosságban nagyra értékelték a honvédség, és a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége segítségét, melyek nagyban megkönnyítették a rendezvényen való részvételt.

 A déli parton az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred a hagyományoknak megfelelően idén is kiépítette a sátortábort. Emellett az úszók és kísérőik katonazenét hallgathattak, díszelgő bemutatót tekinthettek meg, és szó szerint katonás életmódvezetési tanácsokat is kaphattak.  

 A nagyszámú induló között volt Hadár Máté Makói illetőségű Fiatalember, aki már második alkalommal vett rész ezen a kiemelkedő jelentőségű, látványos rendezvényes. Az elmúlt évben 2 óra 4 perc alatt, ez évben 1 óra 44 perc alatt sikerült a távot teljesíteni! Máté Makói Fiú.  Az úszást a gyors folyású Marosban tanulta és szerette meg! Ebben az évben bár készült a versenyre, de az egyetemi felvételire való felkészülés volt a legfontosabb, ami sikerült is, orvosnak készül, és a Magyar Tartalékosok Szövetsége Egyetemi klubjának tagja! Szép teljesítményét a büszke, boldog Szülők jelenlétében érte el! A MATASZ a Hadseregbe vezető egyik biztos út! Kitudja?!

 

SPECIÁLIS ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS BEMUTATÓ

 

Tiszasziget, 2020. július 29.

 Jól vizsgáztak Tiszaszigeten a speciális önkéntes területvédelmi tartalékosok. Az élet újraindításának fontos eleme a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, amelynek a munkahelyteremtés áll a középpontjában. A Magyar Honvédség vállalta, hogy részt vesz a kormány gazdaságvédelmi akciótervében, a munkahelyteremtéssel. A meglévő önkéntes tartalékos rendszer részeként, speciális önkéntes tartalékos kategóriát vezetett be a kormány, így a Magyar Honvédség is munkaadóvá vált, amivel aktívan részt vett a munkahelyteremtésben.

 A Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok toborzása, szervesen kapcsolódik az aktuális feladatokhoz, például a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program végrehajtásához. Ezért, – a már meglévő önkéntes tartalékos rendszer részeként – speciális önkéntes tartalékos kategóriát vezetett be a kormány. A speciális önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálat bevezetésének az volt a célja, hogy kiegészítsék, tehermentesítsék a hivatásos és szerződéses állományt.

 Az újonnan bevezetett program résztvevői, – amelynek része volt a Tiszaszigeten kiképzett 22 Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos kiképzése – 2020. július 29.-én tartott bemutatóval adtak számot felkészültségükről.

 A rendezvényen részt vett dr. Juhász Tünde megyei kormánymegbízott, önkéntes műveleti tartalékos ezredes, a Csongrád megyei tartalékos erők szemlélője, Polyák András ezredes, a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred ezredparancsnoka, Ferenczi Ferenc, Tiszasziget polgármestere, valamint Dávid István ny. alezredes, a MATASZ Csongrád-Csanád Megyei Szervezetének elnöke és Csorba József tartalékos hadnagy.

 A rendezvény egy alapos tájékoztatással kezdődött, ahol a résztvevők képet kaptak az önkéntes tartalékos rendszer részeként bevezetett speciális önkéntes tartalékos kategóriáról. A dia prezentációval támogatott előadást, Manzák Attila törzszászlós tartotta.

 A július elején bevonult és Tiszaszigeten kiképzés alatt álló, Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok, zömében olyan fiatalokból állnak, akik a járvány miatt vesztették el a munkájukat, és vállalták a 6 hónapos kiképzést, a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 46. Területvédelmi Zászlóaljánál. Ez a szolgálati jogviszony, elsősorban a járványhelyzet miatt munkájukat elveszített magyar állampolgárokon segít. A honvédség határozott idejű szerződéssel, hat hónapos önkéntes katonai szolgálati formában nyújt segítséget a jelentkezőknek. Ehhez csak erkölcsi bizonyítvány szükséges, valamint megfelelő egészségügyi alkalmasság. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat, lényegesen lazább, mint a hivatásos vagy szerződéses katonai, illetve az önkéntes tartalékos katonai szolgálathoz szükséges vizsgálat. Ez a szolgálati forma eltér a szerződéses katonai jogviszonytól, mert az önkéntesek bármikor ki tudnak lépni az állományból, s vissza tudnak térni a polgári életbe. A tartalékosok havi 161 ezer forintos illetményt kapnak, a hat hónapos kiképzés ideje alatt.

 A tartalékos, naponta a lakásáról utazik be a kiképzés helyére, ahol az első két hónap alatt, általános lövész felkészítést kap, majd a továbbiakban szakirányú képzés, (tüzér, felderítő, műszaki, stb.) következik. Az eddigi kiképzés során, katonai közelharcot és honvédelmi alapismereteket tanultak, illetve lőgyakorlatokon vettek részt.

 A Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok, – a kiképző bázison – látványos bemutatót tartottak. Elsőként a katonai közelharc alapfogásait mutatták be, fegyverrel és fegyver nélkül. A katonai közelharcot követően, egy harcászati gyakorlattal folytatódott a bemutató. A bemutató sorozat végén, az alaki kiképzés eredményéről győződhettek meg a nézők, ahogyan az alakiasságot bemutató formációkat végrehajtották.

 A rendezvény végén lehetőséget kaptak a jelenlévő újságírók és a különböző TV csatornák forgatócsoportjai, hogy kérdéseket tegyenek fel a jelenlévő szakmai előljáróknak, a kiképzőknek és a jelen lévő tartalékosoknak.

 Polyák András ezredes, ezredparancsnok, egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szolgálat megkezdéséhez és eredményes teljesítéséhez, a legfontosabb tényező, hogy a jelentkezők érezzék: most már egy közösséghez tartoznak, s egymást segíteniük, támogatniuk kell. Együtt kell élniük, igazi bajtársakká válniuk, hogy legyen kitartásuk végig csinálni mindazt, amit vállaltak.

 

Rendkívüli Matasz-értekezlet

Szentlőrinc, 2020. 07. 24. 18:25

A rendszerváltás óta a magyar katona presztízse óriásit változott pozitív irányba. A társadalom megbecsülése hatalmas eredmény, ami a katonák mindennapi tevékenysége és a Magyar Tartalékosok Szövetsége (Matasz) támogatása nélkül nem jöhetett volna létre – hangsúlyozta dr. Ruszin Romulusz, a honvédelmi tárca humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára július 24-én, Szentlőrincen.

A Matasz rendkívüli éves felkészítő értekezletén tartott előadásában a helyettes államtitkár elmondta: a Magyar Honvédségnek mostanában minden öt esztendőben olyasmit kell tennie, amire korábban nem volt példa. „A koronavírus-járványhelyzet szintén ilyen feladat elé állította a haderőt. A járványidőszak alatt katonai rendészek segítséget nyújtottak az autópályákon, és megyeszékhelyeken is járőröztek. A kórházparancsnoki rendszer is óriási bizalmat mutat irántunk: ezen lemérhető, hogy a társadalom és a kormányzat többet vár el a katonáktól, mint eddig, és képesnek is tartja őket a feladatok ellátására” – fogalmazott dr. Ruszin Romulusz.

Mint elhangzott, a vállalatoknál megjelenő honvédelmi irányító törzsek azt a célt szolgálták, hogy állandó kapcsolat maradjon a kormányzat és a kulcsfontosságú cégek között. A helyettes államtitkár kiemelte: ha nem lett volna meg ez a kapcsolat, akadozott volna a hatékony feladat-végrehajtás. A járványhelyzettel kapcsolatosan hallhattuk: a haderő vegyivédelmi képessége nélkül nem lehetett volna ilyen ütemben végrehajtani több mint ezer helyen a fertőtlenítési munkálatokat. Hozzáfűzte: ez a képesség továbbra is készenlétben van, ha esetleg szükség lenne rá a jövőben is.

Dr. Ruszin Romulusz rávilágított arra is, hogy a szolgálat szervezése kapcsán nem találták elfogadhatónak, ha a katonák is megbetegszenek, mert akkor nem tudták volna kötelességeiket teljesíteni, ezért ennek igyekeztek ennek elejét venni. Arra is kitért, hogy míg az elmúlt hónapokban országszerte elbocsátások voltak, addig a haderő biztos és kiszámítható munkahely volt, és tavaly óta megkétszereződött a seregbe jelentkezők száma.

A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal kapcsolatban a helyettes államtitkár kifejtette: a fő cél az, hogy a Magyar Honvédség a térség meghatározó haderejévé váljon. „Egyre több új haditechnikai eszköz kerül be a rendszerbe, egyre inkább valósággá válik minden. Nem olyan látványos, de felállt az új kibervédelmi központunk is, mert a láthatatlan hadszíntéren is sikerrel kell felvennünk a küzdelmet. Ehhez azonban ember kell, erre szolgál a Magyar Katona Program, amelynek részleteit kidolgoztuk” – szögezte le dr. Ruszin Romulusz.

A honvédelmi tárca vezetése a program mentén több téren radikális változást szeretne, mert a legjobb megtartó és toborzó erő a megbecsült, megfelelő felszereléssel és illetménnyel szolgálatot teljesítő katona. Fontosak lesznek az illetményen kívüli támogatások, például a lakhatási támogatás, amit igyekeznek a legénységi állományra is kiterjeszteni.  A program középpontjában a több mint százharminc tételből álló, egységes, egyéni harcászati felszerelés áll, amely a tervek szerint 2023-ig a legtöbb katonának rendelkezésére áll majd. „Szeretnénk, ha ezek az eszközök legfőképp a hazai ipar termékei lennének, folyamatos fejlesztési lehetőséggel. Az ellátás rendszerét is teljesen át kell alakítanunk, javítani kell a katonák elhelyezési, étkezési, és infrastrukturális lehetőségeit” – közölte a helyettes államtitkár. Hozzáfűzte: a társadalom elvárása az, hogy a katona az év minden napján, huszonnégy órában védje a hazát. Ehhez meg kell célozni a fiatalokat, így a honvédelmi nevelés kiemelten fontos. 

Dr. Ruszin Romulusz úgy fogalmazott: a tartalékos szövetségnek óriási jelentősége van a haderő és a társadalom közötti kapcsolattartásban. Mint mondta, szükség van a szervezetben felhalmozódott óriási tapasztalatra és a segítségre, amihez mindenkinek egy csapatban kell dolgoznia. A tervek között szerepel a tartalékos rendszer egységesítése is, mert ebben óriási potenciál rejlik. A tartalékosok megfelelően tudják támogatni az aktív állományt minden körülmények között. „Igenis vannak hős katonáink. Olyanok, akik az életüket adták a hazáért, olyanok, akik tűzharcban vettek érte részt, és olyanok, akiknek mindennapi hőstetteikről szinte alig tudunk” – mondta egy kérdésre válaszolva a helyettes államtitkár.

A vírushelyzet miatt rendkívüli időpontban tartott értekezleten Széles Ernő nyugállományú dandártábornok, a Magyar Tartalékosok Szövetsége elnöke elmondta: a szövetség sokat fejlődött az elmúlt időszakban, és szoros a kapcsolata a Honvédelmi Minisztérium vezetésével. Elhangzott: a szövetségnek sok új feladata lesz az elkövetkezendő időben.

A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportáltól vettük át

VADÁSZ - HALÁSZ ÜNNEP

 Mórahalom, 2020. július 10.

 Vadászok, halászok, sportlövészek és a Magyar Tartalékosok Szövetsége Homokhátsági klubjai, tagjai látványos, érdekes szabadidős napra jöttek össze a homokhátság „fővárosában Mórahalmon! A rendezvény Fővédnöke, egyben fontos támogatójának Friedrich Irénke t. főtörzsőrmestert, az ismert köztiszteletben álló „határvadászt” a MATASZ Röszkei Klubjának Elnökét kérték fel!

 Irénke itt is kitűnően megállta a helyét, maradéktalanul teljesítette az ezzel járó kötelezettségeit, szép, értékes színfoltja volt a rendezvénynek, mindenhol jelen volt, minden résztvevőhöz volt egy kedves biztató szava!

 Ezzel a színes rendezvénnyel közelebb kerültek az itt élő emberek egymáshoz, nagyon sikeres rendezvény volt a koronavírus járvány okozta el bezártság után tovább népszerűsítette a Magyar Tartalékosok Szövetségét, a sport lövészetet, a haza és a honvédelem ügyét! Gratulálunk, további sok sikert kívánunk!

TAGGYŰLÉS - 2020.07.

 Szeged, 2020. július 10.

 Központilag elrendelt megyei MATASZ taggyűlés összehívására került sor! Az időpont kitűzésénél szorult helyzetben voltunk, mert a koronavírus járvány miatt ezt a rendezvény még az év első negyedében kellett volna megtartani, de erre a járvány veszély miatt nem kerülhetett sor.

 A taggyűlés összehívását bizonyos vita előzte meg, mert a megye tagsága hozzávetőlegesen 650 fő körül van, a pontos nyilvántartás vezetése a központban folyik, ezért iránymutatásként a tagsági díjakat befizetett 35 fő vehetett részt szavazati joggal a taggyűlésen. A társadalmi szervezetek működési szabályzata szerint, mivel csupán 10 fő jelent meg, megismételt taggyűlést kellett tartani, ezért két jelenléti ív készült és ennek alapján vezette a taggyűlést Kocsis István ömt őrnagy, megyei alelnök! A megválasztott időpont ilyen nagy jelentőségű összejövetelt, erre az időszakra nem volt célszerű összehívni, sőt a tervezett napirendek közül a tisztújítást el kellett halasztani az év második felére, amikor megnyugtató lehetőség lesz egy küldött gyűlés összehívására, ahol a megye tagságát reprezentáló, kellő létszámú küldött lehet jelen, és hozhatnak reális döntéseket!

 A meghívások területén is voltak gondok, több klub elnök nem is került meghívásra a taggyűlésre! Ezért az alapszabály szerint eljárva, későbbi időpontban egy küldött gyűlés kerül összehívásra, és a megye tagságát képviselő tisztújításra kerülhet sor! Számos feladat mellett a jelölő bizottság, amely érvényes mandátummal rendelkezik Pál Mihály t őrnagy vezetésével, alapos jelölő munkát kell végezzen, legalább kettős jelöléssel kell éljen, lehetőséget kell biztosítani, hogy minél több társunk ki fizethesse tagdíját és gyakorolhassa jogait a küldöttgyűlés munkájában! A jelölő beszélgetéseket ki kell terjeszteni az egyre gyarapodó tényleges ömt, ött, és övt, széles köre mellett a jelenleg egyre gyarapodó ö. speciális tartalékosok körére is! Helyre kell állítani a képviseleti demokrácia elemi szükségességét, meg kell állítani az erózió további folyamatait a megyében, meg kell szerveznünk és fenn kell tartani azt a jövőben megye mozgalmi életében!

 Korábbi tevékenységünk fedezetére jóformán alig volt pénz! Ezen a területen jelentős és kedvező fordulat állt be, jelentős összegű központi támogatás felhasználásáról id döntött a taggyűlés, melynek célszerű, rendeltetésének megfelelően jól kell szolgálni a Szövetség feladatait!

 A fenti problémákon túlmenően felmerült, az, hogy a tagság nincs tájékozódva a MATASZ-érintő számos fontos kérdésben, melynek fő oka az, hogy az elnök minden hova egyedül megy, nem visz magával sehova soha senkit sem, így a tagságunk teljesen tájékozatlan még a legfontosabb kérdésekben sem! További gond, hogy az elnök nem látogatja a korábban alakult klubokat és a megyében mindössze 35 fő fizette ki az éves tagsági díját, ezért még ez rendezésre nem került nem is gyakorolhatják a tagságból adódó jogokat.

 A július 24-i országos küldött - értekezletre a megyéből 2 fő fog utazni Szentlőrincre a taggyűlés döntése alapján, a megyei elnök hivatalból, és a megye küldötte Kocsis István ömt. őrnagy, megyei alelnök lesz, jó munkát, sok sikert kívánunk felelősségteljes munkájukhoz.

More Articles...

 1. MAGYAR – SZERB VEZETŐI TALÁLKOZÓ
 2. CSALÁDI SPORTNAP - 2020.07.04
 3. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS BESZÁMOLÓ
 4. Taggyűlés meghívó
 5. Határvédelmi feladatokra készültek a tartalékosok
 6. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2020.07.01
 7. A hősök tiszteletének ápolása kötelesség
 8. Domaszáki klubunk életéből
 9. MATASZ Honvédelmi Sportnap - 2020.07.04.
 10. VEZETŐSÉGI ÜLÉS - 2020.06.12.
 11. ÉLETMENTŐ KATONÁK
 12. Vízi járőrök a déli határnál
 13. Köszöntjük honvédeinket
 14. Rendkívüli feladatszabó értekezlet
 15. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2020.05.21.
 16. Katonás országfutás, avagy HOME-run
 17. Ezer év magyar katonái és hőstettei vetélkedő
 18. JAVASLAT
 19. EGY NYELVEN
 20. Honvéd kadétok a Csonkában
 21. Boldog születésnapot Irénke!
 22. Hazámat szolgálom!
 23. Ápolók napja
 24. Változás a szegedi piacon
 25. 400 éve született Zrínyi Miklós
 26. Maszkviselés a Mars téri piacon
 27. Boldog Anyák napját!!! - 2020
 28. A magyar katonazene napja
 29. Műszaki katonák segítsége Szegeden
 30. EGY, A SOK KÖZZÜL!
 31. ÉRINTÉSMENTESEN
 32. Szegedi segélyhívószám
 33. ÖNKÉNTESEN DOMASZÉKEN!
 34. EU-s vírus plakát
 35. Híd a Kapos felett
 36. EGÉSZSÉGÜGYESEINK
 37. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
 38. MATASZ TOBORZÓ - 2020.04.22.
 39. KATONÁINK
 40. Központi levél
 41. Maszkot mindenhova!
 42. A katonákra mindig számíthatnak
 43. Piaci rendszabály Szegeden
 44. Önkéntes tartalékos katona
 45. Húsvéti jókívánságok
 46. Krízistanácsadó és pszichológiai "zöld szám"
 47. HALASZTÁS
 48. Önkéntes Területvédelmi Tartalék - 2020.04.
 49. Rendkívüli hír!
 50. Új igazgatója van a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumnak