Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

MEGYEI ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2020.

 

Szeged, 2020. augusztus 28.

 

Éves munkatervünknek megfelelően megyei elnökségi ülésre került sor a repülőtéri barakk tanteremben. Az elnökségi ülésnek 9 igen aktív résztvevője volt. Alkotó légkörben az alábbi kérdéseket tárgyaltuk meg:

 

Az első napirendponton kapcsán Dávid István ny. alezredes tájékoztatta a résztvevőket, hogy rész vett az elnökség több rendezvényén, de a beígért anyagi támogatásból ez idáig jóformán semmi nem lett. Az ígérgetéseket most is megismételték, de lényegi támogatásról konkrét formában nincs szó! Kénytelen a „zsebéből” kiadásokat megelőlegezni, aztán vagy megkapja, vagy nem. Beszélt a COVID 19 járványról, mely miatt az évi feladatokból igen keveset tudtunk megvalósítani és ez még nem is ért végett. Ezért a jövőben a tervezésekkor erre nagy figyelemmel kell lenni.

 

A második napirend a 2020. évi hátralévő részében tervezett nagyobb rendezvények lehetőségeiről, sorsáról beszélt Dávid ny. alezredes. Tájékoztatóját Csorba József t hadnagy az ejtőernyős klub elnöke részletesen kiegészítette. Minden előkészület idő arányosan el lett készítve, de a tanácskozás közben érkezett hír miatt a nemzetközi jellege nem valósulhat meg a határok lezárása miatt. Ezért, ha egyáltalán lehetséges a külföldiek nélküli ejtőernyős verseny megrendezésére lesz csak lehetőség. Az V. kombinált haditorna sorsa is nagymértékben függ a koronavírus járvány miatt bevezetésre kerülő korlátozó intézkedésektől.

 

Kocsis István t. őrnagy alelnök, elemezte az eddig ennek érdekében végzett munkát, ha a körülmények lehetővé teszik, a verseny lebonyolítását javasolja. László Károly megyei referens tájékoztatta az elnökséget, hogy az előkészületek időarányosan végre vannak hajtva. Palotai ezredes javasolta, hogy az elvégzett feladatok jónak látszanak, de az igen jelentősen felerősödött vírus járvány miatt a nagyobb tömegeket érintő rendezvényeket csak akkor valósítsuk meg, ha azoknak sem törvényi, sem járványügyi káros hatása nem fenyegeti a szervezőket és a résztvevőket egyaránt.

 

A harmadik napirend keretén belül Dávid alezredes tájékoztatta az elnökséget, hogy a pénzügyi lehetőségek felhasználható formában nem állnak rendelkezésre. Számos tervezés, áttervezés nem hozta meg a remélt hatásokat. A HS a saját maga érdekei és tervei szerint gazdálkodik, abba megyei szintű MATASZ szervezet bele szólással, bele látással nem rendelkezik. A pályázati lehetőségek nagyon sajátosak, ettől sokat remélni nem lehet. Többen kifogásolták a mozgalmi munka alapvető követelményeinek az anyagi támogatottságának hiányát. Az egyre romló gazdasági viszonyok egyre inkább nehezítik a munka társadalmi jellegét. A beígért és elmaradt támogatások alkalmasak arra, hogy a MATASZ egyes vezetőit lejáratják, szavahihetőségük forog kockán. A pályázatok kiírása, azokon való részvétel a HS szempontjából kedvezően készülnek, de a MATASZ-nak ebből a részesedése átláthatatlan módon történik. Többen bírálták az információk áramlásának módját, mértékét és gyorsaságát. Nemcsak a tagság, de a vezetőség tagjai, -főleg a korábbi évekhez viszonyítva- szinte teljesen tájékozatlan, így érthető a klubok és a járási vezetőségek tevékenységének az elhalványulása, a teljes tájékozatlanság. Több módszertani kritika és megjegyzés hangzott el ezzel kapcsolatban, melyre a megyei elnök, elfogható magyarázatot adni nem tudott.

 

A 2020. évi nyári időszakról elhalasztott tisztújítás kapta a legnagyobb figyelmet. A tisztújítás a Központ rendelte el, de túl rövid idő állt rendelkezésünkre, ezért ezt a napirendet elhalasztottuk annak idején, melyre a közeli jövőben kerül sor. Figyelembe véve a járványhelyzet kedvezőtlen alakulását, a vezetőség úgy döntött, hogy az elnökünk 2020. szeptember 25., péntekre hívja össze a küldöttgyűlést. Helye még függőben van, mert a mintegy 20-22 fő résztvevőnek a távolságtartási követelményeknek megfelelően, egy ennek dupláját, háromszorosát befogadó helyiséget kell találni, hogy a vírus veszély helyzetnek is meg tudjunk felelni! A feladatot Kocsis István ömt őrnagy, megyei alelnök vállalta fel.

 

Döntések: A Tisztújító küldöttgyűlésnek egyetlen napirendje van tervezne. A tisztújító közgyűlés levezető elnöke Dr. Palotai Jenő ny. ezredes örökös tiszteletbeli elnök. Időpontja: 2020. szeptember 25., 17.00 óra. A jelölőbizottság vezetője: Pál Mihály t. őrnagy Szeged Járási elnök, Tagjai: Csorba József t. hadnagy klub elnök, Lehel Zoltán főtörzsőrmester klub elnök. A mandátumvizsgáló bizottság: Vajda Zoltán t. őrmester klub elnök, Pásztor Lotti őrvezető klub elnök h. A szavazatszámláló bizottság: Vajda Zoltán t. őrmester klub elnök, Pásztor Lotti őrvezető, klub elnök helyettes, László Károly elnökség hagyományőrzésért felelős referense.

 

A tisztújító küldöttgyűlést a regnáló elnök Dávid István ny. alezredes a helyének későbbi megjelölése mellett –a járványhelyzet alakulásának figyelembevételével- 2020. szeptember 25-én 17 órára hívja össze. A Közgyűlés a MATASZ alapszabályzatának előírásai szerint kerül megtartásra.

 

A jelölőbizottság a munkáját kezdje meg, kissé gyorsítsa fel! Módszere a Bizottság és a tagság kölcsönös, minél szélesebb körű keresése, telefon és email útján is minél szélesebb körű legyen a konzultáció. Jelölésekre Megyei Elnök személyére, 3 fő megyei alelnök személyére, Hagyományőrző, ifjúsági és külügyi referensek személyeire kérjék a tagság javaslatait. A Tiszteletbeli Elnök és a Járási elnökök hivatalból tagjai a megyei elnökségnek. A Jelölőbizottság a munkáját 2020. szeptember 23-ig végezze el, és a munkájáról a levezető elnököt tájékoztassa! A helyszín előkészítéséért Kocsis István ömt őrnagy megyei alelnök és László Károly megyei referens a felelős. A meghívók, szavazólapok, meghívók, értesítések és egyéb digitális előkészületekért, a honlapon történő elhelyezésért Demcsák Zoltán t hadnagy megyei alelnök a felelős. A munka részleteivel kapcsolatosan bevont főleg fiatalabb klubvezetők felkészítésében Palotai ezredes vállalta, hogy –mint a választásokban nem érdekelt, de tapasztalt volt megyei elnök- segíteni fog. Erre a fiatal kevés tapasztalattal rendelkező, de lelkes klubvezetők kifejezetten kérték is.

 

Palotai ezredes, kérte, hogy a tisztújításban érdekelt, feladatokat vállalni szándékozó „jelöltek” működjenek együtt a jelölő bizottsággal, folytassanak kampányt, ha szükségességét látják, de az alapszabály és az etika követelményeit, messze menően tartsák be, éljünk ezzel a lehetőséggel és a körültekintő jelölések után a legrátermettebb társainkat válasszuk meg a különféle tisztségekre. Jelentős számban növekszik a Járások területvédelmi tartalékosainak létszáma, bátran gondoljunk a fiatalítás lehetőségeire, és végre a MATASZ-ban a tartalékos katonai szolgálat, a tényleges tartalékosok kérdései kerüljenek a figyelem igazi középpontjába.