Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

ÚJ KLUBUNK ALAKÚLT a Homokhátságon

 

Bordány, 2017. március 20.

 Bordány a Mórahalmi járás területén, a homokhátság területén lévő, főleg mezőgazdasági jellegű, gyümölcstermelő település. Szorgalmas lakói, kiemelkedő eredményességű munkát végeztek és végeznek. A haza és a honvédelem ügye iránt érdeklődő főleg fiatalok, Lehel Zoltán főtörzsőrmester Úr aktív közreműködésével úgy döntöttek, hogy a helyi Buke Reikon karate klub bázisán, megalakítják a helyi Magyar Tartalékosok Szövetsége klubját. Fő tevékenységüknek a küzdősport tevékenység művelését, a fiatalok, hazafias honvédelmi nevelését, és a különféle toborzó tevékenységet tartják kezdetnek, a legfontosabb tevékenységüknek.

 Az elképzelést tettek, lelkes szervező munka követte11 fő alapító taggal megalakították, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Bordányi klubját, és meg választották a klub vezetőségét. Az elnök személyére Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Lehel Zoltán főtörzsőrmester Urat javasolta, melyet a jelenlévő tagok lelkesen elfogadtak, megválasztották a klub vezetőségét, és eldöntötték, hogy tovább lelkesen folytatják a megkezdett sport tevékenységüket, és a megválasztott elnököt megbízták, hogy küldöttként képviselje a klubot a mórahalmi járási küldött értekezleten, melyet egy későbbi időpontban tervezünk összehívni.

 Lehel Zoltán Úr alapító tagja a megyében a Magyar Tartalékosok Szövetségének, értékes munkájval a legteljesebb mértékig kiérdemelte a Társak, és az egész tagság bizalmát, megbecsülését. Jó munkát, sok sikert kívánunk további munkájához.

 

AMERIKAI HAJÓK ...

1917 – 2017

Amerikai hajók is elsüllyedtek. Világháború a napilapok tükrében: 1917. március 21-től 27-ig Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

A Népszava címlapján így vélekedik a békéről és az orosz forradalomról: „A nagy események zuhataga szinte olyan forrón ömlik rá az emberiségre, mint a véráradat a frontokon az anyaföldre. Nagy időket élünk és úgy látszik, még nagyobb idők felé megyünk. A háború végéhez közeledve, mindinkább nyilvánvalóvá válik, hogy a civilizált emberiség történelmének új korszakát fogja megnyitni a háború befejezése. Az orosz események gigászi hullámveréséről még senki sem tudja, hogy merre veti majd partra e rettentően nagy birodalom hajóját. De hogy nem viszi vissza a népgyilkos, véreskezű cárizmus kikötőjébe, ahonnan elsodorta, az kétségtelen. Alkotmányos monarchia lesz-e demokratikus népképviselettel vagy köztársaság még teljesebb demokráciával: ki tudná megmondani? De egy dolog bizonyos: az autokrata cárizmus eltűnt, a fehér rém, amely nemcsak saját népének, de Európa népeinek is hóhéra, szabadságuknak veszedelmeztetője volt mindenha: nincs többé!”

Pétervárott ismét kiújultak a harcok – írja a napilap. „36 órai aránylagos nyugalom után az utcai harcok ismét kiújultak. Több ezer katona, akiket még Protopopov rendelt Pétervárra, pénteken utcai harcot folytatott az új kormány katonáival.”

„A francia kormánynak a kamarában és a szenátusban ma fölolvasott nyilatkozata hangsúlyozza Franciaországnak szilárd elhatározását, hogy a háborút a győzelemig folytatja, hogy az egykor elrabolt tartományokat visszaszerezze és hogy méltányos jóvátételt és kezességet érjen el és végül tartós békét készítsen elő a népek jogainak és szabadságának tiszteletben tartásával” – olvasható a Népszavában.

A Pesti Hírlap tudósít a tengeralattjáró háborúról is. Mint írja: „A német tengerészeti vezérkar egyébként, mialatt fölkészül a Jeges-tengeri harcra, az Északi- és Földközi-tengeren folyó harc újabb, nagy eredményét adja hírül. Ismét 80.000 tonnányi kereskedelmi hajó süllyedt el köztük: 23 angol, 27 francia, 9 norvég és 2 amerikai hajó. Az angol hajók közt van egy 12.000 tonnás kórházhajó is. Ezúttal először jelentik német részről hivatalosan amerikai hajók elsüllyesztését is. A két amerikai hajó az Illinois és a City of Memphis; mindkettő 5000 tonnánál nagyobb tartalmú volt. A hajókkal — összesen 76 gőzös, vitorlás és halászgőzös pusztult el, — rakományban több élelmiszer és 34.000 tonna kőszén is elsüllyedt; a kőszén legnagyobbrészt Franciaországnak volt szánva.”

Nemzeti ünnepünk - 2017. máricus 15.

Nemzeti ünnepünkön Szegeden és a megyénk településein mindenütt megemlékezések, koszorúzások voltak az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 169. évfordulója alkalmából. Klubjainkban is megemlékezéseket tartottak, ahol elismerések átadására került sor, a klubelnökök javaslatai alapján a tartalékosok szövetségében végzett munka elismerése képen. A rendezvényeken a megyei vezetőség tagjai: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, Fróman Gábor t. mk. őrnagy, Demcsák Zoltán ömt hadnagy, Dr. Abdul Rahim t. o. alezredes, László Károly hö. alezredes és Csorba József t. hadnagy, Balázs István t őrmester, Leléné Juhász Erika, Balázs Zoltán, Hegyi Endre klubelnökök, Dékány Lajosné t. főtörzsőrmester, Kocsis István ömt őrnagy, a megyei vezetőség tagjai, klubelnökök, valamit Pál Mihály t. őrnagy a MATASZ Szeged Járási elnöke vett részt.

 

ÚJ VKF

1917 – 201

 

Új vezérkari főnöke van a Monarchiának Világháború a napilapok tükrében:

 

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

 

A március 1-jei Népszava beszámol arról, hogy nagy harcok dúlnak a déli Bukovinában. „A kezdők, a középhatalmak jelentései szerint, a német és osztrák-magyar csapatok voltak, amelyek tervszerű, előkészitett, Höfer szerint: meglepő, Ludendorff szerint: bravúros támadással több magaslati állást vettek el az itt tudvalevően nagyon erős orosz csapatoktól. (…) 1300 foglyot, 11 gépfegyvert és 9 aknavetőt zsákmányoltak.”

 

Egy német hidroplán bombázott egy szállítóhajót – adja hírül a napilap. „Egy német tengerészeti röpülőgép az Égei-tenger északi részében sikerrel bombázott egy szállítóhajót. Erős ágyutüzelés és két ellenséges röpülőgép részéről történt üldözés ellenére, épségben tért vissza.”

 

A Pesti Hírlapban olvashatjuk, hogy új vezérkari főnököt neveztek ki: „Ö felsége tehát Badenből — az uj főhadiszállásról — keltezetten, legfőbb haduri minőségében két kéziratot bocsátott ki. Az egyikben fölmenti Conradot vezérkari főnöki állásától, hogy más fontos pozicióban alkalmazza; egyidejűleg pedig kinevezi Arz Artur gyalogsági tábornokot az egész fegyveres erő vezérkarának főnökévé.”

 

„A német tengerészeti vezérkar jelentése szerint német tengeralattjárók újabban 21 gőzöst, 10 vitorlást és 16 halászhajót, összesen 91.000 bruttó tonnányit sülyeszetettek el” – jelenti a Pesti Hírlap.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS - 2017

Budapest, 2017. március 6.

„Együttműködés nélkül nincsen eredmény”! Első alkalommal tartott évértékelő és feladatszabó értekezletet az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság. A 2016 júliusában megalakult katonai szervezet immár elérve teljes működőképességét, öt alárendelt alakulatával és a törzsébe került tíz kiképzőszázaddal együtt tekintett vissza az elmúlt hónapok eredményeire és fogalmazta meg a szervezet előtt álló 2017. évi feladatokat.

A Magyar Honvédség Kiképzési és Doktrinális Központ bázisán megalakult parancsnokság tavaly év közepén kezdte meg többrétű szervezési feladatait. Felépítésének kialakításakor a katonai vezetés folyamatosan a szervezet előtt álló célokat tartotta szem előtt.

A parancsnokság az elmúlt hónapok alatt betagozódott a Magyar Honvédség vezetési rendszerébe, kiépítette szakmai kapcsolódásait a stratégiai és végrehajtó szintekkel egyaránt. Megalapozta az önkéntes tartalékos rendszer átalakításához szükséges lépéseket, továbbá újragondolta a katonai toborzás lehetőségeit és elkezdte kiépíteni társadalmi kapcsolatait.

„Fejlődés, előrelépés minden területen, hatékonyságnövelés és a vezetési rend stabilizálása számomra a három legfontosabb mérce egy szervezet teljesítményét tekintve” – kezdte feladatszabását Takács Attila dandártábornok, parancsnok.

A fenti szempontok minden területen, de elsősorban a toborzás hatékonyságának növelésekor kapnak hangsúlyt, hiszen elsődleges cél, hogy javuljon a Magyar Honvédség személyi feltöltöttségének helyzete.

A területi alapon szerveződő önkéntes tartalékos (Önkéntes Területvédelmi Tartalékos, ÖTT) rendszer kapcsán a HFKP megkezdte a megyei előkészítő részlegek tartalékos vezető állománya, valamint a járási századparancsnokok kiválasztását, március 1-jétől pedig folyamatosan tájékoztatja a megyei védelmi bizottságokat az ÖTT kialakításáról.

Hazai és nemzetközi gyakorlatok tervezésében is kulcsszerepet vállal a parancsnokság. Amellett, hogy biztosítja a kiképzési feltételeket az MH központi gyakorló- és lőterein, valamint összehangolja az MH központi gyakorló- és lőterei NATO-, USA és EU-s fejlesztéseit, koordinálni fogja a NATO idei nagy láthatóságú gyakorlatának magyarországi mozzanatát is.

A parancsnok elgondolása szerint fejleszteni kell a katonai kiképzés, a tiszt- és altisztképzés rendszerét, a gyakorlati tapasztalatokat pedig minél gyorsabban integrálni kell az oktatás és kiképzés eszköztárába. A dandártábornok elismerte, hogy az alárendelt katonai szervezetek 2016-ban erőn felül teljesítettek, de elvárja tőlük, hogy a feladatokat innovatív módon megközelítve tovább növeljék hatékonyságukat 2017-ben is.

„Ennyire összetett feladatrendszere egyetlen más katonai szervezetnek sincs” – fogalmazott dr. Benkő Tibor vezérezredes. A Honvéd Vezérkar főnök kiemelte, hogy a kiképzés, gyakorlattervezés, hadisírgondozás, honvédelmi nevelés és sport, tudományos kutatás és társadalmi kapcsolatok rendszere mind a HFKP felelősségi körébe tartoznak.

A vezérezredes 2017. évi előretekintésében az együttműködő szervezetekkel való közös munka fontosságát hangsúlyozta: „Az együttműködő szervezetek és egymás segítése, támogatása nélkül ez a parancsnokság nem tud eredményeket elérni” – hívta fel a figyelmet.

A toborzást tekintve nagyobb odafigyelést, körültekintőbb és emberközpontúbb munkát kért a toborzóállománytól. Elvárása, hogy szakszerű, a szolgáltatás iránt elkötelezett dolgozókkal találkozzon a katonának jelentkező állampolgár. „A Magyar Honvédség feltöltöttsége nagymértékben a katonák és a társadalom közötti emberi kapcsolatokon múlik” – fogalmazott.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként – a szövetség 15. évfordulója alkalmából − arany emlékérmet adományozott Takács Attila dandártábornoknak Széles Ernő nyugállományú dandártábornok.A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportáltól vettük át! Együttműködés! Ez a kulcsszó! A Magyar Tartalékosok Szövetsége különféle szintű rendezvényein ez már számos alkalommal megfogalmazódott, készen állunk – lehetőségeinknek megfelelően – az igények, és társadalmi háttérfeladatok érdemi feladatainak folytatására! Ezek most a legmagasabb szinten, és leg illetékesebbek részéről hangzottak el! Várjuk a lehetőségeket, a szervezeti és egyéb nélkülözhetetlen intézkedéseket.