Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

MEGYEI ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.09.

 Szeged, szeptember 27.

 A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetősége, 2019. szeptember 27-én pénteken 17.00 órakor, a Megyeháza Csanád Termében (6722 Szeged, Rákóczi tér 1. sz. alatt) tartotta soros havi elnökségi ülését.

 Az elnökségi ülésen – az elnökség tagjain kívül – megjelent, Csepregi Balázs őrnagy, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság Titkárságának titkár-helyettese is.

 Az elnökségi ülésen, az alábbi napirendi pontokat tárgyaltuk meg:

 1. Az elnökség 2019. évi programjának és költségvetése állásának időarányos értékelése, a szükséges módosítások, változtatások megbeszélése, a program és a költségvetés pontosítása.

 2. A 2019.10.18.-án pénteken, az iskolák bevonásával megrendezendő Ifjúsági Honvédelmi Nap Gyermekeknek, (IV. Kombinált Haditorna) valamint az ezzel kapcsolatos előkészítési, szervezési feladatok megbeszélése. (Lég- és airsoftpuskával való lövészet, gránátdobás, különböző akadályok leküzdése, vegyvédelmi láda cipelése, ejtőernyős teszt, terepfutás.)

 3. Az elnökség tagjai feladatainak és hatásköreinek áttekintése, pontosítása.

 4. A megyében működő klubokkal való közös munka és együttműködés alapjainak áttekintése, szükség szerinti meghatározása.

 5. Egyéb szervezeti kérdések, felvetések, indítványok, javaslatok.

 Az elnök köszöntötte az ülésen megjelent elnökségi tagokat, külön kiemelve és bemutatva Csepregi Balázs őrnagy urat, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság titkár-helyettesét, aki első alkalommal vett részt az ülésen. Ismertette az elnökségi ülés napirendi pontjait, amely nem került kiegészítésre, így az egyhangúlag, került elfogadásra.

 A napirendet megelőzően, tájékoztatta az elnökséget, az időközben elkészült MATASZ emlékkeresztről és csillagról, – amit még korábban dr. Palotai Jenő nyá. ezredes, a MATASZ korábbi, jelenleg tiszteletbeli megyei elnöke – javaslata alapján került felterjesztésre az országos elnökség felé, majd bemutatta azokat.

 1./ Az első napirendi pont vonatkozásában, – „Az elnökség 2019. évi programjának és költségvetése állásának időarányos értékelése, a szükséges módosítások, változtatások megbeszélése, a program és a költségvetés pontosítása.” az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, a Csongrád megyei MATASZ 2019. évi programjának időarányos végrehajtásáról és a költségvetés állásának értékeléséről. A beszámolóban elhangzott, hogy a 2019. évre tervezett programjainkat – a szegedi rendészeti szakiskola lőterén2019.04.20-án megtartott „MATASZ Honvédelmi Lövésznap”-ot eredményesen végrehajtottuk.

 Anémetországi Torgauban 2019.05.25-27.-én megrendezett „Elbebiber” nemzetközi tartalékos haditornán való szereplésünk is, sikeres volt.

 A X. Magyar – Német Tartalékosok Jubileumi Partnerségi Találkozója Ruzsa községben, valamint a 2019.08.30 – 0az elnök elmondta, 9.01 között megrendezett  XX. MATASZ-MEBSZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Verseny rendezvénysorozata is elnyerte mindenki tetszését, bár sikerként könyvelhetjük el, ezen rendezvényeknek a megszervezését és lebonyolítását, a jobbító szándékú kritikákat és javaslatokat a jövő évi rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében, meg kell szívlelnünk.

 Az év hátralévő időszakára tervezett megyei programokról szólva, az elnök elmondta, 2019.10.18.-án kerül megrendezésre a szegedi repülőtéren, – többek között, négy szegedi középiskola bevonásával – a Honvédelmi nap gyerekeknek, (IV. Kombinált Haditorna) honvédelmi vetélkedő, amelynek versenykiírását, valamint költségvetési tervezetét az elnökség elfogadta.

 2019.10.17-e és 2019.10.20-a között, Csongrád megyébe látogat a német partnerszervezetünk hat fős delegációja Közép-Frankföldről, Ansbachból. A Magyar – Német Tartalékosok Megyei-szintű Partnerségi Találkozóján résztvevők fogadásával és a megyei tartózkodásukkal kapcsolatos költségeket szerepeltettük a 2019. évi költségvetésünkben.

 2019.11.23-ra tervezünk, egy középiskolások részére kiírt Önvédelmi Nap-ot. Ennek a rendezvénynek, valamint a Honvédelmi nap gyerekeknek, (IV. Kombinált Haditorna) honvédelmi vetélkedő megtartásához, – azok várható költségigénye miatt – pótköltségvetést szeretnénk benyújtani, az országos elnökség felé. Az egész napos önvédelmi programban, – elnökségi tagunk – Kocsis István ömt. őrnagy oktatná a jelentkező középiskolásokat az önvédelem alapfogásaira. Bevezetőként tervezünk, – toborzó jelleggel – egy óra időtartamban, tájékoztató tartását a Magyar Tartalékosok Szövetsége céljairól, feladatairól és tevékenységéről. A rendezvény költségvetését 100.000,- Ft-ban határoztuk meg, amit az elnökség, támogatólag – helybenhagyott, illetve megszavazott.

 A 2019. évre előirányzott költségvetésünkből pontosan tervezett összeget használtunk fel.

 A maradványt  A 2019. évi rendezvények pénzfelhasználásra, a visszafogott és költségtakarékos végrehajtás volt a jellemző. Az év során, igyekeztünk, a rendezvényekre betervezett keretek között maradni, de egyben színvonalas rendezvényeket szervezni és lebonyolítani. 

 2./ A második napirendi ponttal kapcsolatban – 2019.10.18-án pénteken, az iskolák bevonásával megrendezendő Ifjúsági Honvédelmi Nap Gyermekeknek, (IV. Kombinált Haditorna) valamint az ezzel kapcsolatos előkészítési, szervezési feladatok megbeszélése – témában volt a legtöbb hozzászólás. Az ülésen elhangzott hozzászólások során, – amelyben mindenki aktívan részt vett – alakult ki a 2019.10.18.-ára, a szegedi repülőtérre tervezett, Honvédelmi nap gyerekeknek, (IV. Kombinált Haditorna) honvédelmi vetélkedő végleges helye és ideje, valamint történt meg a versenykiírás pontosítása, véglegesítése. Csepregi Balázs őrnagy úr, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság titkár-helyettese javasolta, hogy tegyük vonzóvá az iskolák és a versenyen részt vevő gyerekek számára a versenyt, értékes helyezési díjak felajánlásával, amelyhez a hivatal segítségét is megígérte. Javaslata alapján kértük fel a verseny védnökének, Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes úrhölgyet, a Csongrád megyei tartalékos erők szemlélőjét, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság elnökét. Az elnökség tagjai között elosztásra kerültek, a rendezvény előkészítésének feladatai, s meghatározásra kerültek a végrehajtás határidejének időpontjai is. A napirend kapcsán elhangzott javaslatokat az elnökség elfogadta azzal, hogy a szükséges módosítások, változtatások átvezetését követően, – a meghatározottak szerint – folytatódjon a szervező munka, Palotai ezredes és Kocsis őrnagy, keresse fel az érintett középiskolákat, és részvételüket, lehetőségeiket, szándékaikat, elképzeléseiket tervezzük és szervezzük és a versenykiírás kerüljön kiadásra.

 3./ A kiírt, harmadik napirendi pontban meghatározottak szerint, áttekintettük a megyei tisztségviselők feladatait és hatásköreit. Az elmúlt időszak változásait figyelembe véve pontosítottuk és aktualizáltuk, a megyei tisztségviselők feladatait és hatásköreit. Ennek során megerősítettük Csorba József tartalékos hadnagy alelnökünket, megyei tisztségében. Az elnökség döntött, hogy a változások és módosítások vonatkozásában, a megyei elnök, – írásos formában – elkészíti a megyei tisztségviselők új feladat és hatásköri elosztását.

 4./ A negyedik napirendi pont tárgyalásánál, – „A megyében működő klubokkal való közös munka és együttműködés alapjainak áttekintése, szükség szerinti meghatározása.”– Dr. Palotai Jenő nyá. ezredes, tiszteletbeli megyei elnök szólt, hangsúlyozva, hogy „Végre azzal foglalkozhat a MATASZ, ami a dolga, amiért létrejött! Mivel a MATASZ alaprendeltetése nem változott, „hídépítő” tevékenységünket folytatva, intenzívebb, hatékonyabb munkát kell a társadalom, legfőbbképp a fiatalok körében végeznünk, kifejtenünk. Hatékonyabban kell a MATASZ szervezeti felépítésében együttműködnünk, a megyében működő egyesületekkel, a saját célú tagtoborzás érdekében. Ehhez természetesen meg kell szerveznünk „saját magunkat”, létre kell hozni a területei települési klubjainkat, járási vezetőségeinket, amelynek – az ehhez nélkülözhetetlen és szükséges feltételei – éppen most jöttek létre.

 A szerény társadalmi háttértevékenység szervezésére, a „híd” létesítésére és működtetésére, a társadalom és a haderő között a hadsereg, feladatai, rendeltetése és egyéb okok miatt, maradéktalanul nem képes! Erre a küldetésre, a MATASZ a legalkalmasabb! Célcsoportjaink középpontjában a fiatalok, a katonai szolgálatot teljesített, idő előtt a hadsereg kötelékéből kivált kiképzett tartalékosok, és a középiskolák, (kiváltképp a szakmunkás képző középfokú tanintézetek „ötöd, és hatodéves” végzős hallgatói állnak), valamint az egyetemeken tanuló fiatalok, akik egy később újragondolás tárgyát képező tartalékos tiszt utánpótlás, képzés megfelelő erőforrásai lehetnek!” Ezen gondolatok mentén képzelhető el csak, a jövőbeni együttműködésünk a megyében működő egyesületekkel. Több jövőbeni támogatást, segítséget kell részükre biztosítanunk, amivel az elnökség teljes mértékben egyetértett.

 Az ötödik, egyebek napirendi pontban érdemleges – a szervezetet, annak működését érintő – kérdést, felvetést, indítványt, vagy javaslatot nem fogalmazott meg senki.