Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

EMLÉKTÚRA - Az első bolgár hadsereg harci útja

 

 

2019. március

 

Автопоходът "По бойния път на Първа българска армия" спря в унгарските села Дравасоболч, Драваполконя и Дравачехи, които са освобождавани от българските войници. В Дравачехи се поклонихме на гроба на подпоручик Господин Желев от Кортен, Сливенско, роден през 1924 г., който загива тук в боевете на 18 март 1945 г.

 

Avtopohodt "Az első bolgár hadsereg harci útja" megállt a magyar falvakban, a Drávaszabolcs, a Drávapalkonya és a Drávacsehi, amelyeket bolgár katonák mentettek ki. Drávacsehiben, halt hősi halált a 1924-ben született Korten, Úr parancsnok sírjánál Poklonihme, aki 1945. március 18-án halt meg a harcokban.

 

 Részlet az 1. Bolgár Hadsereg II. Világháborús harci útjának Magyarországi Történetéből

 

 „Alakulatok és egységek Saját Ellenség Arány A 3. és a 11. bolgár lövészhadosztály, valamint a 84. és a 122. szovjet lövészhadosztály '.. 46—48 62—62 1:1,3 Aknavetők 128 192 1 : 1,4 Tüzérség (75—105 mm lövegekkel) . . 184 188 ,1:1 Harckocsi alakulatok és rohamlövegek 46 72 1:1,7 Március 10-én a 3. és a 11. bolgár lövészhadosztályok a 84. és a 122. szovjet hadosztályokkal együtt újabb támadást indítottak a megerősített védelemben levő ellenséges csapatok ellen. A támadás azonban nem hozott döntő eredményt. Az ellenség Dőlni Miholjác felől mind újabb és újabb egységeket vetett harcba és Valpovónál sikeresen átkelve a Dráván, Beremend irányában ismét tért nyert. Ez arra kényszerítette a bolgár parancsnokságot, hogy harcba vesse utolsó tartalékát, a 16. lövészhadosztályt is, Villány, Harsány és Siklós körzetében. Március 11-én és 12-én Szedán-tanya és Drávaszabolcs birtoklásáért szívós harcok indultak, s ezekben a 16. lövészhadosztály alakulatai is részt vettek. Heves harcok után az 59. lövészezred elérte Drávacsehit, az 57. lövészezred pedig Dráva-palkonya felszabadításáért vívott harcot. A 133. szovjet hadtest két hadosztályával a 16. bolgár lövészhadosztály balszárnyánál indított támadást, és sikerült birtokba vennie Drávaszabolcsot. A 16. lövészhadosztály tartaléka, az 58. lövészezred viszont elfoglalta Szedán-tanyát, az egész német védelem súlypontját. Március 13-án az ellenség két ízben is kiszorította a 16. lövészhadosztály alakulatait a Szedán-tanyáról. A harmadik ellenlökés során, amelyben a küzdő alakulatok egész tisztikara is részt vett, a bolgárok ismét birtokukba vették a tanyát. Ez megkönnyítette az 57. és 59. lövészezred támadását Drávacsehi és Drávapalkonya irányában. Az 57. ezrednek éjszaka ellentámadással sikerült birtokba vennie Drávacsehit, de hajnalban a túlerővel támadó ellenség elől kénytelen volt visszatérni kiindulási pontjára. 21 A Honvédő Háború rövid története. 244. old. 7 Hadtörténelmi Közlemények

Március 15-én az ellenség újabb erőket vetett át Dőlni Mihojlác felől a hídfőállásba. így harcba vetette az 528. gyaloghadosztályt, az „F" hadseregcsoport tartalékához tartozó egyes alakulatokat, a Dráva folyónál már előzőleg védelmi harcokat vívott német egységeket, azzal a céllal, hogy elvéreztesse és teljesen szétmorzsolja az ebben az irányban védő bolgár alakulatokat. Március 15-én a 3. lövészhadosztályt — amelyet két nappal előbb leváltott — gyors újrafeltöltés után Drávafok és Bogdasa körzetébe vezényelték át és a 16. lövészhadosztály szovjet csatarepülőgépek támogatásával újabb ellenlökést hajtott végre a szemben álló ellenség megtörésére, amelynek ellenállása meggyengült azoknak* a sikeres szovjet légitámadásoknak az eredményeként, amelyek az ellenség tartalékaira mértek nagy csapásokat. Március 16-án megindult a támadás az ellenség egész védelme ellen. A 133. szovjet hadtest teljesen megtisztította Drávaszabolcsot, az 56. bolgár lövészezred pedig birtokába vette Drávapalkonyát. Ezután az ezred az 59. lövészezreddel együtt visszafoglalta Drávacsehit, így a „Feketevíz"-csatornát védelmező jelentős német csoportosulás hátába került.22. Március 17-én és 18-án a 16. bolgár lövészhadosztály alakulatai a 133. szovjet lövészhadtest segítségével támadást indítottak az ellenség „Feketevíz" menti védelmi vonalának az áttörésére. Az ellenség a támadást nem tudta feltartóztatni, ezért a Drávától délre harcoló csapatainak egy részét kivonta Dolní Miholjác körzetéből, miközben el kellett szenvednie a tüzérség és a bolgár hadsereget támogató csatarepülők tüzét. Március 18-án délután a 16. lövészhadosztály két ezredének sikerült átkelnie a csatornán és elérte azt a helyet, ahonnan az ellenség már kivonta csapatainak maradványait is. Március 19-én a Drávától délre harcoló utolsó német alakulatok is megsemmisültek és ezzel ismét helyreállt az 1. Bolgár Hadsereg drávai védővonala. Ezzel teljesen és véglegesen kudarcba fulladt a német fasiszták utolsó támadási kísérlete a bolgár hadsereg ellen”.