Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

Eltemették Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagyot

A Család, a Honvédelmi Minisztérium, Barátok, Tisztelői, Ismerősök és a Magyar Tartalékosok Szövetsége, köztük a MATASZ Csongrád Megyei Vezetősége küldöttsége, Fróman Gábor t mk őrnagy vezetésével, nagy részvéttel kísértük utolsó útjára katonai tiszteletadással, a közelmúltban hosszú betegség után elhunyt

 

BORSZÉKI TIVADAR ny. vezérőrnagy

 

Bajtársunkat a MATASZ korábbi Elnökét!

 

A temetésen megjelent Huszár János altábornagy a Vezérkar Főnök helyettese, Bozó Tibor dandártábornok a MH Altiszti Akadémia Parancsnoka, Végh Ferenc ny vezérezredes a MHvolt Parancsnoka, volt Vezérkar Főnök, Dr. Deák János ny. vezérezredes a MH egykori Parancsnoka volt Vezérkarfőnök, a MATASZ alapító és máig Tiszteletbeli Elnöke, Juhász István ny. vezérőrnagy a Vezérkar volt törzsigazgatója, Dr. Czuprák Ottó ny. ezredes a MATASZ korábbi elnöke, volt munkatársak, egykori katonatársak!

 

Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy halálával nagy veszteség érte a Család és a Hozzátartozók mellett a Magyar Tartalékosok Szövetségét, melynek igen bonyolult időszakban hét évig volt az elnöke, többször újjá választották, Szülőföldjének küldöttségét, és az egész Honvédelem ügyét pótolhatatlan veszteség érte, mindvégig vezetője volt a MATASZ Elnök tanácsadó testületének. Borszéki Tábornok büszke volt egyszerű származására, hatalmas ívű katonai karriert teljesített, a kezdő hadnagytól a Szárazföldi Vezérkar Főnökének helyettese, a legmagasabb beosztásáig. 25 alkalommal tüntették ki, kiemelkedő vezető szervező Parancsnoki munkájának elismerése-ként. Egyenes jellemű, szókimondó ember volt, nem kedvelte a kétszínű, köpönyegforgató embereket! A legbonyolultabb helyzetekben is döntés képes igazi Parancsnok volt, a MATASZ legalapvetőbb feladatainak tisztázásán túl, kezdeményezésével, és vezetésével alakítottuk ki a Szerb - Magyar Tartalékosok Szövetségei közötti ma is jól működő együttműködést, helyes irányban fejlesztette a Magyar és a Német Tartalékosok közötti együttműködést, pontosan tudta, hogy mikor hol mit kell segíteni, ha csak tehette járta a megyéket és a helyszínen tájékozódott az ügyek állásáról. Nyilvánvaló volt Számára, hogy a Tartalékos a Honvédelem ügyének legfontosabb humán erő tartaléka, Őket meg kell becsülni, folyamatosan motiválni kell a világos célok érdekében, és a MATASZ vezetők egyik legfontosabb feladata ebben a rendszerben a feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása. Tevékenységét, aki ismerte, elismerte az nagyra becsülte. Tartalmas, példaadó életútjáról a Duna TV egy életrajzi filmet készített melyet 2015 március 18.-án közvetített.  Megtekinthető a YouTube hírportálon teljes terjedelmében.

 

A Magyar Tartalékosok Szövetsége alapító elnökének előbb szárazföldi helyettese, később méltó utódja volt, munkásságával be írta nevét a MATASZ történetébe. Emlékét kegyelettel megőrizzük, a Csongrád Megyei Tartalékosok osztoznak a Család mély gyászában! Tisztelt Tábornok Úr! Nyugodjál Békében!

 

PROGRAMEGYEZTETÉS

Szeged, 2018. január 23.

 Programegyeztetésre hívta össze a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Parancsnoka, valamint, a HFKP IV. körzet Csongrád megyei előkészítő részleg parancsnoka a Magyar Honvédséggel kapcsolatban álló Társadalmi szervezetek, egyesületek vezetőit a 2018 évi közös programok ismertetése és egyeztetése céljából. A mintegy 30 meghívottból húsz résztvevő élt a lehetőséggel, ahol Hári László központ parancsnok, és Hraska Gábor alezredes megyei részleg parancsnok nagyon alapos, lényegre törő előadást tartott projektor képes kiegészítéssel. A jól felépített előadások projektor képeinek egy részét megosztjuk a honlapunk olvasóival. A rendezvényen Fróman Gábor t mk őrnagy a MATASZ megyei elnöke vett részt.

 Bevezetés képen ilyen összetételű összejövetelre ez idáig nem került sor különféle okok miatt, a meghívottak eltérő tevékenysége miatt sok kérdést általánosan kellett megközelíteni, de mindenképpen hasznos volt, hogy az adott kérdéskör állami feladatai okot és alkalmat adtak a társadalmi szervezetek, egyesületek vezetőinek, hogy éves feladataik tervezésénél rendelkezésükre állnak az alapvető, rendező gondolatok.

 

 Hári alezredes Úr előadásában a Csongrád megyei központ feladatairól, munkájáról, lehetőségeiről, elért eredményeiről és célkitűzéseiről beszélt nagyobb részletességgel. Figyelembe véve a meghívottak összetételét, az egyes feladatok végrehajtásában meglévő lehetőségeiket, közös célokat, alaposan át kell gondolni melyek azok a lehetőségek ahol egyezőség, van, vagy ezt követően lehet vagy szükséges megteremteni. Azok, amelyek ez alkalommal elhangzottak, állami feladatok, ezek megvalósításában különféle módokon lehet közreműködni.

 

A második előadást Hraska Gábor alezredes Úr tartotta meg, ahol a lényeg a Közelmúltban tervezett HFKP megyei előkészítő részlege az Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok körében tervez végrehajtani. Ez is lényegét tekintve egy állami feladat, de ebben jól érzékelhető, hogy a Magyar Tartalékosok Szövetsége főleg a rendelkezésre állási időszakban, a területvédelmi tartalékosok társadalmi összefogása útján lényegesen konkrétabb, kézzelfoghatóbb társadalmi háttér feladatot tud vállalmi, melyeket településenként klubjainkban, a ÖTT személyes közreműködésével, érdekükben kell és tudunk is végezni. Ennél fogva – mivel egy újszerű feladatról van szó- folyamatosan kell keresni az új feladatokhoz a feltételeket, a településekkel a konkrét együttműködést, a járási vezetőségek létrehozását és működésük elősegítését.

 Az ezzel a feladattal összefüggő rendező elveket a Régió Parancsnok Úrral is és a megyei Parancsnok Úrral is átbeszéltük, elgondolásainkat egyeztettük, és ebben az irányban kell megvalósulni a MATASZ megyei és járási vezetőségeinek és végül a kluboknak, a fő erőkifejtése. Hraska alezredes Úr előadása kissé részletesebben:


Összefoglalva: Hasznos, újszerű volt ez a program egyeztetés! A tárgyalt kérdésekkel kapcsolatosan a Magyar Tartalékosok Szövetségének alapvető fontosságú, másoktól némileg eltérő tennivalói vannak a kérdések megvalósításában. A legtöbb egyezőség, és lehetőség a HFKP területi szerveivel vannak, és közös feladatok a települési járási önkormányzatokkal, és a Kormányhivatalok és egyes szervei illetékeseivel. Az kell világosan látni, hogy a cél, a haza a honvédelem erősítése, részvétel a társadalom hazafias honvédelmi nevelésében, és ennek a nagy feladatnak a kívánatos és szükséges társadalmi háttér formálásában való részvétel. Ez egy nagy közös össztársadalmi, nemzeti feladat, ami a korrekt együttműködést, segítést, támogatást, pontos, tudatos, együttműködést igényel.

 Nem kerülhető meg az elemi feltételek biztosítása, mert ezek nélkül, ez a feladatsikeres megvalósítása is elképzelhetetlen. A MATASZ február közepe tájékán küldöttgyűlést, megyei elnökök továbbképző jellegű összejövetelt tervez, ahol ezekről a kérdésekről, már a megvalósítás konkrétabb módozatairól, lehetőségeiről, feltételeiről kell érdemben tárgyalni! Célszerű a jövőben azt is figyelembe venni, hogy ilyen rendezvényeken a részvétel annak, aki dolgozik, munkaidőben kell részt venni, és ez nem minden esetben biztosítható! Társadalmi munkát szabad időben lehet csak vállalni és végezni.

 

HADIK LEMONDÁSA

1918 – 2018. január

Hadik János lemondását nem fogadta el a király. Világháború a napilapok tükrében: 1918. január 2-től 8-ig Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

A január 2-iki Pesti Hírlap címlapján az alábbiakat olvashatjuk: „Milyen mélységes elfogódottsággal néz az emberiség ennek az uj évnek homályos távlatába, amelyet az egész földrészeket elözönlő vértenger és a minden égtájt befeketitő füstfelhők csak egyre sürübb homályba meritenek. Az emberi értelemnek mindenkor gyötrő rejtelem a legközelebbi jövő is, de erről a most megnyilt évről mindnyájunknak olyas határozott sejtelmünk is van, hogy az igazán sorsteljes évek közé fog kerülni és majdnem minden népnek történelmébe a legrikitóbb betűkkel leszen bejegyezve.”

„A japán császár az országgyülést ma személyesen nyitotta meg. Beszédében azt a szükségességet hangsulyozta, hogy intézkedések történjenek Japán szövetségeseivel való erőteljes együttmüködésre a hadihelyzetnek megfelelően” – írja a Pesti Hírlap „A japán császár az entente együttmüködéséről” című cikkében.

Hadik lemondását nem fogadta el a király – írja a napilap. „Gróf Hadik János közélelmezési miniszter lemondása ügyében Wekerle Sándor miniszterelnök mai kihallgatásán fordulat állott be: a király a legteljesebb bizalmáról biztositotta Hadik Jánost és Wekerle utján kifejezetten felkérette, hogy maradjon meg állásában és vezesse továbbra is hivatalát. Ez a királyi elhatározás ujabb elismerése annak a megfeszitett munkásságának, amelyet Hadik a hadsereg és a polgárság közélelmezésének javitása érdekében eddig is kifejtett.”

Elhunyt Borszéki Tivadar a MATASZ volt elnöke

 

 

Megrendülten tudatjuk, hogy életének 74 évében elhunyt

 

Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy

 

a Magyar Tartalékosok Szövetsége volt elnöke.

 

Köszönjük a vezetése alatt végzett odaadó, lelkes, eredményes közös munkát!

 

Nyugodjál békességben, emlékedet megőrizzük!


Temetéséről később történik intézkedés!

 

Kapcsolatépítés a röszkei polgárőrökkel

Röszke, 2018. január 19.

 Röszkei klubunk meghívására a polgárőrség évzáró közgyűlésére kaptunk meghívást. A megyei elnöki átadás – átvétel részét képezi, hogy minden meghívásnak együtt teszünk eleget, egyszerre oldjuk meg a személyes bemutatás, a függőben lévő személyes és más szóbeli kérdéseket is átbeszéljük, illetve, arra alkalmas időpontokat beszélünk meg egyes részkérdés, konkrétabb elemzésére. Így Fróman Gábor t mk őrnagy megyei elnök, Dr. Palotai Jenő megyei tiszteletbeli elnök és Frau Irene Friedrich klubelnök képviseltük a tartalékos szövetséget.

 Egy nagyon eredményes évet záró közgyűlés volt, a legmelegebb elismeréssel szóltak a megyei polgárőrvezetők, a határőrség és a rendőrség képviselői Röszke polgárőreinek munkájáról. Tájékoztattuk partnereinket, hogy az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer szervezése is beindult, a közeli jövőben fel fogjuk Őket keresni és a részletes feladatokat fel fogjuk vázolni és egy intenzív toborzó tevékenységet fogunk Röszkén is végrehajtani. Nagyon leegyszerűsítve azt szeretnénk elérni a honvédelmi minisztérium oldalán, melyet a polgárőrség kiemelkedő eredményességgel teljesít a belügyminisztérium oldalán.

 A térségben szolgálatot teljesített és teljesítő katonákról nagyon jó vélemény alakult ki, ezt megtartva és tovább esősítve, együttműködve a MH kijelölt szerveivel, fel fogjuk keresni a település vezetőit és megtárgyaljuk a konkrét tennivalókat. Ehhez kértünk és kaptunk gyakorlati segítséget. Ennek a rendszere folyamatosan változik, alakul, de számos olyan végleges döntés van, amely nem zavarja ennek a fontos munkának a megkezdését. A polgárőrség megbízható jó partner, így is tekintjük és nem konkurenseknek, ezért egymás munkájának a segítése, támogatása, a jó együttműködés a legalapvetőbb cél.

 Egy baráti vacsorával, jutalmak, elismerések átadásával a késő esti órákban fejeződött be a rendezvény. Polgárőr barátainknak további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánunk!

More Articles...

 1. 75 ÉVE
 2. PARANCSNOKVÁLTÁS - 2018. Székesfehérvár
 3. KÖZÖSSÉGÉRT
 4. HM INTERJÚ - 2018.01.03.
 5. Jelentkezz tartalékosnak!!!
 6. MIT? MIÉRT?
 7. BÚÉK - 2018. - 2.
 8. MEGYEI ÉVZÁRÓ
 9. Istvánok és Jánosok, boldog névnapot!!!
 10. BÚÉK - 2018.
 11. Hősök naptára - FEGYVERSZÜNET
 12. Pályázati felhívás
 13. Karácsonyi és új évi üdvözletek 2.
 14. Karácsonyi és új évi üdvözletek
 15. KARÁCSONY - HM 2017
 16. Advent 3. hete - 2017.
 17. Deszki Advent - 2017.
 18. Karácsonyi Halászlé - Kübekháza
 19. GARANCIA - 2017. december
 20. TARTALÉKOSOKRÓL MINDENKINEK
 21. Legyél Te is 37-es! - Toborzás
 22. ROBBANÁS
 23. Áldott Advent második vasárnapját
 24. Fegyverszünet
 25. ZRINYI 2026 - Miskolc
 26. Szeged Grand Prix 2017 - Versenykiírás
 27. MEGSZÁLLÁS
 28. Meghívó - Hegyi Endre kiállítása - Szentes
 29. Gratuláció - Fróman Gábor kinevezése
 30. Új elnök a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetőség élén
 31. Emlékeztető a tagdíjelszámolásról
 32. Küldöttgyűlés
 33. TISZTÚJÍTÁS
 34. ÜNNEPÉLYES KATONAI ESKÜ
 35. FEGYVERSZÜNETET ÉS BÉKÉT
 36. M E G H Í V Ó a 2017-es taggyűlésre
 37. Katonának lenni embert próbáló feladat
 38. Az I. világháború emberi oldalának kiállítása
 39. Jótékonysági futás Szőregen
 40. Első világháborús fotókiállítás - Meghívó 2017. november
 41. FEJLESZTÉS
 42. KÖSZÖNET Russéból
 43. SZÁZ ÉVE - 2017. november
 44. CAPORETTÓ
 45. Halottak napja - 2017.
 46. Tagdíjfizetés - EMLÉKEZTETŐ
 47. Gyújtsunk gyertyát minden katonasíron...
 48. KATONÁK
 49. Márotn napi vigasságok és libabál Tápén
 50. Október 28-29. megtörtént az óraátállítás

Page 1 of 101